Министър на правосъдието

Министерство на правосъдието

 • Министър на правосъдието
  Мария Енчева Павлова Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: Mariya.Pavlova@justice.government.bg
  • Чл. 3. (1) Министърът на правосъдието, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на правосъдието и изпълнява всички останали функции, възложени му с Конституцията на Република България, с международен договор или с акт на общностното право, със закон или с акт на Министерския съвет.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.
  • (2) Министърът ръководи и представлява Министерството на правосъдието.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.
  • Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.
  • (2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.
  • (3) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-министър.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.
  • Чл. 5. Въз основа на Конституцията на Република България и в изпълнение на законите министърът:
   1. осъществява взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт;
   2. ръководи дейността по изработването на проекти на нормативни актове, свързани със съдебната система и с дейностите, които са в рамките на неговите правомощия, както и по изработването на становища по проекти на нормативни актове, изготвени от други централни органи на изпълнителната власт;
   3. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
   4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2018 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 29.06.2018 г.) управлява имуществото на Министерството на правосъдието;
   5. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2018 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 29.06.2018 г.) предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане в пленума на Висшия съдебен съвет;
   6. осъществява ръководство и контрол на дейността по охрана на органите на съдебната власт;
   7. осъществява дейности, свързани с държавните и частните съдебни изпълнители, с нотариусите, съдиите по вписванията и със синдиците;
   8. ръководи дейността по подготовката на проекти на международни договори в правната област и контролира изпълнението им;
   9. представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи в частта "Правосъдие";
   10. ръководи и контролира подготовката на материали от негова компетентност, които се представят пред институциите на Европейския съюз;
   11. координира дейността на всички органи и институции в Република България по въпросите, свързани с Механизма за сътрудничество и оценка, установен с Решение на Европейската комисия от 13 декември 2006 г.;
   12. ръководи дейността по изработването и внася за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз в областите, от своята компетентност;
   13. осъществява международното правно сътрудничество и международната правна помощ по въпроси от своята компетентност;
   14. дава становище, изразява съгласие, съответно несъгласие, от името на Република България, когато такова е поискано, за приемане на други държави за членове на международни органи и организации или за присъединяване на държави към международни актове, когато Министерството на правосъдието е посочено за централен орган по силата на устройствените актове на международните органи или организации или по силата на разпоредби на международните актове;
   15. определя критериите и процедурата за провеждане на избора на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека в съответствие с чл. 21 и 23 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и организира провеждането му;
   16. организира и провежда процедурата на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз и за съдия в Общия съд;
   17. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2018 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 29.06.2018 г.) ръководи дейностите, свързани с международното осиновяване по Семейния кодекс, и осъществява функциите, възложени на Министерството като централен орган по международните конвенции в областта на международното осиновяване и закрилата на децата, както и на международното сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка;
   18. осъществява общо ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията;
   19. създава и преобразува местата за лишаване от свобода – затвори, поправителни домове, затворнически общежития и следствени арести;
   20. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2018 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 29.06.2018 г.) ръководи и контролира инвестиционната дейност в Министерството на правосъдието;
   21. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г. изм., бр.54 от 2018 г.
  • Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията по чл. 5 министърът:
   1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
   2. участва в пленарните заседания на Народното събрание и в заседанията на парламентарните комисии;
   3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2018 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 29.06.2018 г.) председателства заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет и може да присъства на заседанията на съдийската колегия и на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като не участва в гласуването;
   4. прави предложения по чл. 34 на Закона за българското гражданство до Президента на Република България;
   5. участва в работата на Министерския съвет;
   6. осъществява контакти и взаимодейства с другите органи на изпълнителната власт;
   7. взаимодейства със съсловни и неправителствени организации по повод упражняването на възложените му правомощия;
   8. осъществява взаимодействие и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
   9. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2018 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 29.06.2018 г.) представя пред Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството и на подчинените му административни структури;
   10. представя на главния секретар на Министерския съвет ежегоден доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;
   11. представя пред министъра на финансите ежегоден доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол.
   (2) Министърът създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на експертни проблеми от специалната му компетентност, ръководи и обезпечава дейността им. Съветите включват експерти и представители на неправителствени организации, които имат отношение към дейността на Министерството.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г., изм., бр. 54 от 2018 г.
  • (2) Министърът създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на експертни проблеми от специалната му компетентност, ръководи и обезпечава дейността им. Съветите включват експерти и представители на неправителствени организации, които имат отношение към дейността на Министерството.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.
  • Чл. 7. Министърът формира и провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и на законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието, ПМС № 38/23.02.2015 г., в сила от 27.02.2015 г.

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Бисерка Станчева Цанева Дата на встъпване: 18.04.2024 г.

  Заместник-министър Георги Николов Николов Дата на встъпване: 30.06.2023 г.

  Заместник-министър Спаска Иванова Кинчева Дата на встъпване: 15.04.2024 г.

  Началник на кабинет Михаела Михайлова Мечкунова-Стамболийска Дата на встъпване: 25.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира подготовката и следи за хода на изпълнение на правителствената програма в частта "Правосъдие";
   2. изготвя работната програма на министъра и координира подготовката на докладите, становищата и позициите относно двустранното и многостранното международно сътрудничество в областта на правосъдието и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
   3. организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представителите на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с институциите на Европейския съюз, както и с политическите и обществените организации и с гражданите.

  Парламентарен секретар Стефан Веселинов Карабоев Дата на встъпване: 14.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание, на Европейския парламент и при необходимост го представлява пред тях;
   2. осигурява свързаните с работата на Министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
   3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерството и контролира нейното изпълнение;
   4. информира министъра за предложените промени във внесените проекти на закони, които са в сферата на неговите правомощия;
   5. предоставя периодична информация относно приетите закони и решения и я предоставя за анализ и оценка на началника на политическия кабинет;
   6. координира и участва в изработването на отговори на актуални въпроси и питания от депутати;
   7. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето им за разглеждане в Министерския съвет до обнародването на приетия закон в "Държавен вестник".

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 8
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 8

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Функции на политически кабинет

  • Чл. 8. (1) Политическият кабинет включва трима заместник-министри, началник на кабинета, парламентарен секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".
  • (2) Политическият кабинет е на пряко подчинение на министъра и подпомага неговата дейност при формулиране и разработване на правителствената политика в областта на правосъдието, както и при представянето на тази политика пред обществото.
  • (3) За реализирането на програмата на Министерския съвет политическият кабинет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение, като:
   1. периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети на Министерството;
   2. разработва стратегически насоки в областта на правосъдието;
   3. следи за напредъка по изпълнението на показателите в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка;
   4. съставя и изпълнява Информационната стратегия и политика на Министерството в краткосрочен и дългосрочен план;
   5. организира работната програма на министъра и връзките с органите на изпълнителната власт, с неправителствените организации и с институциите на Европейския съюз;
   6. организира връзките на министъра с Народното събрание и с Европейския парламент.
  • (4) Дейността на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници.
  • Чл. 9. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
  • (2) Началникът на кабинета:
   1. организира подготовката и следи за хода на изпълнение на правителствената програма в частта "Правосъдие";
   2. изготвя работната програма на министъра и координира подготовката на докладите, становищата и позициите относно двустранното и многостранното международно сътрудничество в областта на правосъдието и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
   3. организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представителите на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с институциите на Европейския съюз, както и с политическите и обществените организации и с гражданите.
  • Чл. 10. Парламентарният секретар:
   1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание, на Европейския парламент и при необходимост го представлява пред тях;
   2. осигурява свързаните с работата на Министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
   3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерството и контролира нейното изпълнение;
   4. информира министъра за предложените промени във внесените проекти на закони, които са в сферата на неговите правомощия;
   5. предоставя периодична информация относно приетите закони и решения и я предоставя за анализ и оценка на началника на политическия кабинет;
   6. координира и участва в изработването на отговори на актуални въпроси и питания от депутати;
   7. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето им за разглеждане в Министерския съвет до обнародването на приетия закон в "Държавен вестник".

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Правосъдие и граждански права

Заместници

 • Заместник-министър
  Бисерка Станчева Цанева Дата на встъпване: 18.04.2024 г.
  Електронна поща: Biserka.Tzaneva@justice.government.bg
  • Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри. (2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции. (3) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
 • Заместник-министър
  Георги Николов Николов Дата на встъпване: 30.06.2023 г.
  Електронна поща: Georgi.Nikolov@justice.government.bg
  • Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.
   (2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   (3) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
 • Заместник-министър
  Спаска Иванова Кинчева Дата на встъпване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: Spaska.Kincheva@justice.government.bg
  • Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.
   (2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   (3) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на правосъдието