Министър на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

 • Министър на вътрешните работи
  Калин Георгиев Стоянов Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: priemna@mvr.bg
  • Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министерството на вътрешните работи се ръководи от министър, който:
   1. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на националната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на изпълнението им;
   2. определя стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР, и отговаря за изпълнението им;
   3. представлява министерството;
   4. осъществява международното сътрудничество;
   5. предлага проекта на бюджет на МВР и отчита изпълнението му;
   6. отговаря за управлението и разпределя финансовите и материалните ресурси, включително и предоставените на МВР имоти и вещи - държавна собственост;
   7. управлява човешките ресурси, и създава и закрива звена, извън тези, създадени със закона;
   8. координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и участва в координацията и управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;
   9. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди;
   10. получава информация за исканите и използваните от структурите на МВР специални разузнавателни средства;
   11. изпълнява и други функции, определени със закон.
   Акт: Закон за министерството на вътрешните работи

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Стоян Темелакиев Дата на встъпване: 07.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 17.11.2023 г.

  Заместник-министър Стоян Темелакиев Дата на встъпване: 11.04.2024 г.

  Заместник-министър Тони Тодоров Дата на встъпване: 12.04.2024 г.

  Заместник-министър Христо Стефанов Дата на встъпване: 18.12.2023 г.

  Говорител Митко Димитров Дата на встъпване: 06.12.2023 г.
  Функции
  • 1. информира и разяснява изпълнението на функциите на министерството;
   2. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
   3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване за общественото мнение за дейността на министерството.

  Парламентарен секретар Мартина Абрашева-Кънчева Дата на встъпване: 06.07.2023 г.
  Функции
  • Подпомага органа на изпълнителната власт при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето и пред обществото.

  Началник на кабинета Васил Кръстев Дата на встъпване: 13.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 01.12.2023 г.
  Функции
  • Подпомага органа на изпълнителната власт при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето и пред обществото.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 13
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 7
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 13

  Незаети длъжности
  • Общо: 6
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 6

  Функции на политически кабинет

  • Чл. 34. (1) При осъществяване на своите правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от заместник-министри и главен секретар на МВР и административен секретар на МВР.
   (2) При отсъствие министърът на вътрешните работи се замества от определен от него с писмена заповед заместник-министър.
   (3) При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага от политически кабинет.
   (4) Политическият кабинет се създава и функционира съгласно Закона за администрацията.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Отбрана и сигурност

Заместници

 • Заместник-министър
  Стоян Темелакиев Дата на встъпване: 11.04.2024 г.
  Електронна поща: press@mvr.bg
  • Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
   (2) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.
   Акт: Закон за Министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър
  Стоян Темелакиев Дата на встъпване: 07.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 17.11.2023 г.
  Електронна поща: press@mvr.bg
  • Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
   (2) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.
   Акт: Закон за Министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър
  Тони Тодоров Дата на встъпване: 12.04.2024 г.
  Електронна поща: press@mvr.bg
  • Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
   (2) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.
   Акт: Закон за Министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър
  Христо Стефанов Дата на встъпване: 18.12.2023 г.
  Електронна поща: press@mvr.bg
  • Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
   (2) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.
   Акт: Закон за Министерството на вътрешните работи