Министър на културата

Министерство на културата

 • Министър на културата
  Найден Владиславов Тодоров Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: minister@mc.government.bg
  • При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на културата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност на министерството за постигане целите на политиката в областта на културата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 4. ръководи разработването на секторни политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 3. създава условия за участие в обсъждането и провеждането на държавната политика в областта на културата с граждански сдружения, неправителствени организации и обществените съвети, работещи в областта на културата, като осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, реализацията и мониторинга на отделни програми и проекти за осъществяването й;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 5. осъществява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за културното наследство;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането на изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в Европейския съюз; предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на своите правомощия;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 7. ръководи разработването и осъществява политиката на министерството за участие в програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от други международни програми;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 8. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори, споразумения за сътрудничество в областта на културата, както и други договори в областите на своята дейност;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 11. ръководи подготовката на проекти на нормативни актове в областта на културата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 12. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове съгласно правомощията си;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 15. координира и контролира дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 14. координира и контролира дейността по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 16. организира и осъществява дейността по предоставяне на концесии на недвижими културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно Закона за културното наследство и Закона за концесиите;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 17. осъществява финансово подпомагане на културни инициативи от Националния културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните области на изкуствата;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление с цел провеждане на ефективна регионална и местна културна политика и ресурсното й подпомагане;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 19. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на държавни културни институти;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 20. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на българските културни институти в чужбина и осъществява методическо и финансово ръководство на дейността им;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната културна политика;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 22. сключва договори с директорите на държавни културни институти за осъществяване на творческата им дейност, при условие че необходимите за това средства са в рамките на разходите по бюджета на културния институт за съответната година;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
  • 23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Амелия Тодорова Гешева Дата на встъпване: 10.10.2023 г.

  Заместник-министър Виктор Стоянов Стоянов Дата на встъпване: 12.06.2023 г.

  Заместник-министър Илко Евгениев Ганев Дата на встъпване: 22.04.2024 г.

  Заместник-министър Чавдар Христов Георгиев Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.

  Парламентарен секретар Перса-Анна Пламенова Накова Дата на встъпване: 20.10.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;
   2. осигурява свързаните с работата на Министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
   3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерството и контролира нейното изпълнение;
   4. информира министъра за предложените промени във внесените проекти на закони, които са в сферата на неговите правомощия;
   5. информира за дебатите, повдигнатите въпроси и приетите решения от парламентарните комисии, свързани с работата на Министерството;
   6. предоставя информация относно приетите закони и решения на Народното събрание и я предоставя за анализ и оценка на началника на политическия кабинет;
   7. координира и участва в изработването на отговори на актуални въпроси и питания от народни представители;
   8. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето им за разглеждане в Министерския съвет до обнародването им в „Държавен вестник“;
   9. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и с парламентарните секретари на другите министерства.

  Началник на кабинет Перса-Анна Пламенова Накова Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
   2. информира министъра за хода на ежедневната работа в Министерството, преглежда и насочва по компетентност и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;
   3. изготвя работната програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за неговите срещи и международни участия;
   4. организира и контролира работата на експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
   6. участва в обсъждането на становища по приоритетни актове на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;
   7. координира изпълнението на приоритетите на Министерството и на програмата на правителството в областта, в която министърът има правомощия;
   8. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра и обобщава предложенията на членовете на кабинета за допълнение на тази програма;
   9. съгласува с директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ медийните изяви на членовете на политическия кабинет.

  Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“: Илко Евгениев Ганев Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Дата на освобождаване: 22.04.2024 г.
  Функции
  • 1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;
   2. организира проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
   3. координира връзките с медиите с цел редовно осигуряване на информация за дейността на Министерството в публичното пространство;
   4. координира съгласувано с началника на кабинета медийното отразяване на дейността на министъра, на заместник-министрите и на служителите в Министерството;
   5. организира и участва в срещите и посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването им от медиите;
   6. при необходимост участва в подготовката на отговорите на министъра по повод парламентарния контрол;
   7. организира и контролира постъпването на информация на страницата на Министерството в интернет.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 8
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 2
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 8

  Незаети длъжности
  • Общо: 3
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 3

  Функции на политически кабинет

  • подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му
  • осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт
  • отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността
  • организира и осъществява връзките на министъра с обществеността

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Амелия Тодорова Гешева Дата на встъпване: 10.10.2023 г.
  Електронна поща: a.gesheva@mc.government.bg
  • Устройствен правилник на Министерство на културата
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
 • Заместник-министър
  Виктор Стоянов Стоянов Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Електронна поща: v.stoyanov@mc.government.bg
  • Устройствен правилник на Министерство на културата
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
 • Заместник-министър
  Илко Евгениев Ганев Дата на встъпване: 22.04.2024 г.
  Електронна поща: i.ganev@mc.government.bg
  • Устройствен правилник на Министерство на културата
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата
 • Заместник-министър
  Чавдар Христов Георгиев Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 15.04.2024 г.
  Електронна поща: ch.georgiev@mc.government.bg
  • Устройствен правилник на Министерство на културата
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на културата