Министър на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите

 • Министър на околната среда и водите
  Петър Величков Димитров Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: cabinet.minister@moew.government.bg
  • Министърът ръководи, координира и контролира разработването и провеждането на държавната политика в областта на опазването на околната среда, опазването и използването на водите.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • 1. ръководи разработването и провеждането на държавната политика в областта на околната среда и водите в изпълнение на Конституцията и законите, като:
   2. разработва с компетентните органи на изпълнителната власт (в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други) политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България;


   3. ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Националната система за мониторинг на околната среда;


   4. контролира състоянието на околната среда на територията на страната;


   5. координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда;


   6. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;


   7. съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт:


   а) издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата по райони;


   б) утвърждава методики за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);


   в) издава норми за рационално използване на възобновими и невъзобновими природни ресурси;


   г) осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда;


   д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда;


   8. ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда;


   9. организира и координира дейностите по финансовия инструмент на Европейската комисия за околна среда (LIFE+).
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Министърът ръководи и представлява Министерството на околната среда и водите.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Министърът ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Министърът утвърждава:


   1. длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;


   2. разпределения по организационни и административни структури бюджет на министерството.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Виктор Христов Атанасов Дата на встъпване: 22.04.2024 г.

  Заместник-министър Петър Величков Димитров Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.

  Заместник-министър Ренета Георгиева Колева Дата на встъпване: 02.08.2023 г.

  Заместник-министър

  Началник на кабинет Мария Стоева Недина Дата на встъпване: 09.06.2023 г.
  Функции
  • Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

   Началникът на политическия кабинет участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя.

   Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра.

   Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на МС, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с политически и обществени организации и с граждани.

  Парламентарен секретар Атанас Петров Костадинов Дата на встъпване: 13.06.2023 г.
  Функции
  • Парламентарният секретар организира връзките на министъра с Народното събрание (НС), парламентарните групи, народните представители и с политическите партии и коалиции.

   Парламентарният секретар изпълнява основните си функции, като:

   1. осигурява материалите от дейността на НС и на неговите комисии;

   2. дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите на НС;

   3. предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

   4. проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в НС, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до околната среда и водите, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;

   5. координира и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

   6. заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните задачи на кабинета и администрацията;

   7. осъществява размяна на информация между народните представители и министъра.

  Ръководител на звено за връзки с обществеността Нели Йорданова Бенова Дата на встъпване: 27.11.2023 г.
  Функции
  • Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" изразява официалната позиция по различни въпроси от политиката или текущата дейност, като предоставя информация относно:

   1. текущото състояние на околната среда и политиката на министерството за нейното опазване и подобряване;

   2. предполагаемото въздействие на дейности или обекти върху околната среда и водите;

   3. настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, а при стихийни бедствия, производствени аварии и пожари – за предприетите мерки за тяхното ограничаване и отстраняване и за изискванията към поведението на гражданите;

   4. непосредствена опасност от съществено замърсяване или увреждане на околната среда.

   (2) Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" представя политиката и дейността на министъра пред обществеността, като:

   1. планира и организира връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;

   2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;

   3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публични изяви на министъра;

   4. организира пресконференции във връзка с дейността на министъра;

   5. подготвя информация относно дейността на министъра и предоставянето й на средствата за масово осведомяване по негово решение;

   6. възлага социологически проучвания и анализи.

   (3) Министърът назначава директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" по служебно правоотношение.

  Съветник на министъра Елица Александрова Виденова-Колева Дата на встъпване: 04.06.2024 г.
  Функции
  • Съветниците на министъра подпомагат по определени въпроси работата на кабинета при анализа на информация за осъществяване на функциите му.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 10
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По служебно правоотношение: 1
  • По трудово правоотношение: 9

  Незаети длъжности
  • Общо: 3
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 3

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:


   1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;


   2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите;


   3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;


   4. осъществява връзките на министъра с обществеността.


Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Виктор Христов Атанасов Дата на встъпване: 22.04.2024 г.
  Електронна поща: cabinet.atanasov@moew.government.bg
  • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
 • Заместник-министър
  Петър Величков Димитров Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: cabinet.dimitrov@moew.government.bg
  • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
 • Заместник-министър
  Ренета Георгиева Колева Дата на встъпване: 02.08.2023 г.
  Електронна поща: cabinet.koleva@moew.government.bg
  • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
 • Заместник-министър
  • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите