Министър на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите

  • Министър на околната среда и водите
    Юлиян Георгиев Попов Дата на встъпване: 06.06.2023 г.
    Електронна поща: cabinet.minister@moew.government.bg
    • Министърът ръководи, координира и контролира разработването и провеждането на държавната политика в областта на опазването на околната среда, опазването и използването на водите.

      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
    • 1. ръководи разработването и провеждането на държавната политика в областта на околната среда и водите в изпълнение на Конституцията и законите, като:
      2. разработва с компетентните органи на изпълнителната власт (в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други) политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България;


      3. ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Националната система за мониторинг на околната среда;


      4. контролира състоянието на околната среда на територията на страната;


      5. координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда;


      6. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;


      7. съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт:


      а) издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата по райони;


      б) утвърждава методики за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);


      в) издава норми за рационално използване на възобновими и невъзобновими природни ресурси;


      г) осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда;


      д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда;


      8. ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда;


      9. организира и координира дейностите по финансовия инструмент на Европейската комисия за околна среда (LIFE+).
      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
    • Министърът ръководи и представлява Министерството на околната среда и водите.

      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
    • Министърът ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството.

      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
    • Министърът утвърждава:


      1. длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;


      2. разпределения по организационни и административни структури бюджет на министерството.


      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите

    Състав на политически кабинет

    Заместник-министър Николай Янков Сиджимов Дата на встъпване: 22.06.2023 г.

    Заместник-министър Петър Величков Димитров Дата на встъпване: 12.06.2023 г.

    Заместник-министър Ренета Георгиева Колева Дата на встъпване: 02.08.2023 г.

    Началник на кабинет Мария Стоева Недина Дата на встъпване: 09.06.2023 г.
    Функции
    • Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

      Началникът на политическия кабинет участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя.

      Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра.

      Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на МС, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с политически и обществени организации и с граждани.

    Парламентарен секретар Атанас Петров Костадинов Дата на встъпване: 13.06.2023 г.
    Функции
    • Парламентарният секретар организира връзките на министъра с Народното събрание (НС), парламентарните групи, народните представители и с политическите партии и коалиции.

      Парламентарният секретар изпълнява основните си функции, като:

      1. осигурява материалите от дейността на НС и на неговите комисии;

      2. дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите на НС;

      3. предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

      4. проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в НС, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до околната среда и водите, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;

      5. координира и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

      6. заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните задачи на кабинета и администрацията;

      7. осъществява размяна на информация между народните представители и министъра.

    Ръководител на звено за връзки с обществеността Нели Йорданова Бенова Дата на встъпване: 27.11.2023 г.
    Функции
    • Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" изразява официалната позиция по различни въпроси от политиката или текущата дейност, като предоставя информация относно:

      1. текущото състояние на околната среда и политиката на министерството за нейното опазване и подобряване;

      2. предполагаемото въздействие на дейности или обекти върху околната среда и водите;

      3. настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, а при стихийни бедствия, производствени аварии и пожари – за предприетите мерки за тяхното ограничаване и отстраняване и за изискванията към поведението на гражданите;

      4. непосредствена опасност от съществено замърсяване или увреждане на околната среда.

      (2) Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" представя политиката и дейността на министъра пред обществеността, като:

      1. планира и организира връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;

      2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;

      3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публични изяви на министъра;

      4. организира пресконференции във връзка с дейността на министъра;

      5. подготвя информация относно дейността на министъра и предоставянето й на средствата за масово осведомяване по негово решение;

      6. възлага социологически проучвания и анализи.

      (3) Министърът назначава директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" по служебно правоотношение.

    Съветник на министъра Девора Недялкова Недялкова Дата на встъпване: 10.08.2022 г.
    Дата на освобождаване: 06.06.2023 г.
    Функции
    • Съветниците на министъра подпомагат по определени въпроси работата на кабинета при анализа на информация за осъществяване на функциите му.

    Численост

    Щатна численост
    • Общо: 10
    • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
    • По служебно правоотношение: 1
    • По трудово правоотношение: 9

    Незаети длъжности
    • Общо: 3
    • По служебно правоотношение: 0
    • По трудово правоотношение: 3

    Функции на политически кабинет

    • Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:


      1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;


      2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите;


      3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;


      4. осъществява връзките на министъра с обществеността.


Степен на разпоредител с бюджет
    • 1

Заместници

  • Заместник-министър
    Николай Янков Сиджимов Дата на встъпване: 22.06.2023 г.
    Електронна поща: cabinet.sidzhimov@moew.government.bg
    • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Заместник-министър
    Петър Величков Димитров Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
    Електронна поща: cabinet.dimitrov@moew.government.bg
    • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Заместник-министър
    Ренета Георгиева Колева Дата на встъпване: 02.08.2023 г.
    Електронна поща: cabinet.koleva@moew.government.bg
    • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
      Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите