Министър на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  Андрей Иванов Цеков Дата на встъпване: 06.06.2023 г.
  Електронна поща: andrei.tsekov@mrrb.government.bg
  • Провежда държавната политика за регионално развитие и европейско териториално сътрудничество.
   Организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, съгласува и определя състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.; на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструментите за предприсъединителна помощ на Европейския съюз за периодите 2007 – 2013 г., 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г., както и на Националния орган по програмите за териториално сътрудничество с участието на Република България за периодите 2007 – 2013 г., 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по устройство на територията. Осъществява функции по одобряване на общи и подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж съобразно правомощията си.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по развитие и управление на отрасъл водоснабдяване и канализация.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по отношение на дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места и геозащита.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява методическо ръководство, координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването на системата за гражданска регистрация и административно обслужване.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Представлява държавата по дела, които се отнасят до недвижими имоти - държавна собственост, и/или упълномощава за това областните управители
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по разработването на нормативни актове в областта на проектирането и строителството и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитие и укрепване на местното самоуправление;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната жилищна политика, както и организира дейността по изпълнението на проекти/програми, свързани с обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява държавната политика в областта на концесиите в съответствие с действащата нормативна уредба.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява функции на Национален координатор във връзка с изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Представлява Република България в международните организации в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява общото ръководство и организация на дейността по морското пространствено планиране
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор "Доставка и снабдяване с питейна вода"
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Ангелина Тодорова-Бонева Дата на встъпване: 14.06.2023 г.

  Заместник-министър Веселина Терзийска Дата на встъпване: 21.07.2023 г.

  Заместник-министър Николай Найденов Дата на встъпване: 26.07.2023 г.

  началник на кабинет Николай Сайков Дата на встъпване: 07.06.2023 г.
  Функции
  • Подпомага дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройството при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в сферата на регионалното развитие и благоустройството и при представянето й пред обществото.
  • Организира работата на политическия кабинет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  директор на дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Мариела Балева Дата на встъпване: 03.08.2022 г.
  Дата на освобождаване: 06.06.2023 г.
  Функции
  • Осъществяване на информационната политика и протоколната дейност на министерството на регионалното развитие и благоустройството.
   Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на министерството, информиране на обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности.
  • Координация по въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество в областта на компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и организиране на международната дейност на министерството.

  парламентарен секретар Синан Хебибов Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Функции
  • Осъществява контактите на министъра на регионалното развитие и благоустройството с Народното събрание.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 13
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 8
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 13

  Незаети длъжности
  • Общо: 1
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 1

  Функции на политически кабинет

  • Подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
  • Осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
  • Отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността.
  • Организира и осъществява връзките на министъра с обществеността

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Ангелина Тодорова-Бонева Дата на встъпване: 14.06.2023 г.
  Електронна поща: Angelina.Boneva@mrrb.government.bg
  • Възложени функции за координация, наблюдение и контрол на административни звена в МРРБ, както следва:
   Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие",
   дирекция "Управление на териториалното сътрудничество",
   дирекция "Жилищна политика".
   Акт: Заповед №РД-02-14-808/27.07.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • Заместник-министър
  Веселина Терзийска Дата на встъпване: 21.07.2023 г.
  Електронна поща: VTerziyska@mrrb.government.bg
  • Възложени функциите за координация, наблюдение и контрол на административни структури към министъра на регионалното развитие и благоустройството и на административни звена в МРРБ, както следва:
   Дирекция за национален строителен контрол,
   дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности",
   дирекция "Държавна собственост и търговски дружества".
   Акт: Заповед №РД-02-14-808/27.07.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър
  Николай Найденов Дата на встъпване: 26.07.2023 г.
  Електронна поща: nikolay.naydenov@mrrb.government.bg
  • Възложени функциите за координация, наблюдение и контрол на административни структури към министъра на регионалното развитие и благоустройството и на административни звена в МРРБ, както следва:
   Агенция "Пътна инфраструктура",
   Агенция по геодезия, картография и кадастър,
   Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване",
   дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство",
   дирекция "Технически правила и норми".
   Акт: Заповед №РД-02-14-808/27.07.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.