Министър на транспорта и съобщенията

Министерство на транспорта и съобщенията

 • Министър на транспорта и съобщенията
  Георги Йорданов Гвоздейков Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: mail@mtitc.government.bg
  • Министърът на транспорта и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност, така, както е определена в чл. 2, буква м) от Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета oт 7 юли 2021 година за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 (ОВ, L 249/2021 от 14 юли 2021 г.).
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и законите на страната, като:

   1. провежда държавната политика в областта на транспорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 2. провежда държавната политика за развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 3. провежда държавната политика в областта на електронните съобщения и цифровата свързаност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 5. провежда държавната политика в областта на пощенските услуги;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 6. провежда държавната инвестиционна политика в транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 7. подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в областта на транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност и осигурява изпълнението на международните договори в тези области;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 8. организира и ръководи подготовката на сектори транспорт и съобщения за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер, бедствия и заплахи, свързани с националната сигурност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 9. представлява Република България в международните организации по транспорт, в международните организации в областта на електронните съобщения, във Всемирния пощенски съюз, като и в европейските и регионалните организации и структури на органите на управление на пощенските услуги;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 10. разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за транспорт, електронни съобщения и цифрова свързаност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 11. контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 12. Министърът упражнява своите правомощия в областта на транспорта, като разработва стратегия за развитие и преструктуриране на транспорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 13. поддържа и развива международните инициативи, сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки, сключва международни договори за изграждане и опериране по транспортни коридори;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 14. създава условия за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и контролира спазването им;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 15. организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и на документите, свързани с превоза;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 16. определя:
   - документите за превоз;
   - условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства и измененията на тяхната конструкция;
   - изискванията, на които трябва да отговарят водачите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 17. организира дейностите по търсене, спасяване и оказване помощ на нуждаещи се или търпящи бедствие хора, плавателни съдове или въздухоплавателни средства в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря по международните договори;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 18. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба, въздушната подвижна спътникова радиослужба, Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна спътникова радиослужба, на радиооператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешни водни пътища;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 19. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна - спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация - спътникова, морска подвижна, морска подвижна - спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация - спътникова;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 20. Министърът упражнява своите правомощия в областта на електронните съобщения и цифровата свързаност, като:
   - разработва и внася за приемане от Министерския съвет политика и стратегии в областта на електронните съобщения и в областта на цифровата свързаност;
   - разработва и внася за приемане от Министерския съвет секторната пощенска политика;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 21. представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения, пощенските услуги и цифровата свързаност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 22. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и цифровата свързаност, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 23. съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на електронните съобщения и цифровата свързаност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 24. участва в работата и председателства Съвета по националния радиочестотен спектър или оправомощава за това друго длъжностно лице;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 25. утвърждава годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 26. издава и пуска в употреба пощенски марки;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 28. Минисърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 29. в областта на правното регулиране министърът издава нормативни актове, внася за приемане или одобряване от Министерския съвет проекти на нормативни актове, регулиращи транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност, участва със свои представители в работните групи по хармонизиране законодателството на страната;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 30. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на министерството за пълноправно членство на Република България в Европейския съюз, участва в определянето и провеждането на политиката за участие в Кохезионния фонд и в Структурните фондове на Европейския съюз, в предприсъединителните програми и проекти на Европейския съюз и осъществява двустранното сътрудничество със страните - членки на Европейския съюз, участва в провеждането на политиката за присъединяване към организации за колективна сигурност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 31. упражнява правата на едноличен собственик на капитала в държавните предприятия и в търговските дружества с държавно участие в капитала от транспорта и съобщенията;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 32. изпълнява държавната политика за концесии в областта на транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност, като осъществява правомощията на концедент и останалите действия по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 33. възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 34. ръководи лечебните заведения към Министерството на транспорта и съобщенията;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 35. ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 36. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 37. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 38. разпределения по организационни звена бюджет на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 39. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с постановление на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
  • 40. Министърът сам или съвместно с други министри разработва и внася за приемане от Министерския съвет:
   - концепции и стратегии за развитието на транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност;
   - проекти на нормативни актове, решения и разпореждания;
   - международни договори;
   - инвестиционни програми;
   - предложения относно социалната политика в транспортния отрасъл, в областта на електронните съобщения и цифровата свързаност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Анна Михнева-Натова Дата на встъпване: 16.06.2023 г.

  Заместник-министър Бисер Минчев Дата на встъпване: 16.06.2023 г.

  Заместник-министър Борис Герасимов Дата на встъпване: 31.01.2024 г.
  Дата на освобождаване: 27.05.2024 г.

  Заместник-министър Димитър Недялков Дата на встъпване: 19.06.2023 г.

  Началник на кабинет Калина Ганева Дата на встъпване: 08.06.2023 г.
  Функции
  • Началникът на политическия кабинет организира работата на политическия кабинет на министъра;
  • Началникът на политическия кабинет може да участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя;
  • Началникът на политическия кабинет координира подготовката на работната програма на министъра;
  • Началникът на политическия кабинет организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
  • Началникът на политическия кабинет организира и контролира работата на експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.

  Парламентарен секретар Синан Хебибов Дата на встъпване: 01.03.2022 г.
  Дата на освобождаване: 02.08.2022 г.
  Функции
  • Парламентарният секретар организира връзката на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии;
  • Изпълнява основните си функции, като осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;
  • Дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание;
  • Предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
  • Проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;
  • Координира и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
  • Заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните задачи на кабинета и администрацията;
  • Осъществява размяна на информация между народните представители и министъра;
  • Координира своята работа с парламентарния секретар на Министерския съвет.

  Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" Десислава Терзийска Дата на встъпване: 20.06.2023 г.
  Функции
  • Представянето на политиката и дейността на министъра пред обществеността се изпълнява от директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол", който:
  • Планира и осъществява връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;
  • Организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;
  • Осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на министъра;
  • Организира пресконференции във връзка с дейността на министъра;
  • Подготвя информация относно дейността на министъра и предоставянето й на средствата за масово осведомяване по негово решение;
  • Възлага социологически проучвания и анализи.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 10
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По служебно правоотношение: 1
  • По трудово правоотношение: 9

  Незаети длъжности
  • Общо: 2
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 2

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
  • Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:
  • 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;
  • 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката в транспорта, електронните съобщения и цифровата свързаност;
  • 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;
  • 4. осъществява връзките на министъра с обществеността

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Транспорт и пътувания

Заместници

 • Заместник-министър
  Анна Михнева-Натова Дата на встъпване: 16.06.2023 г.
  Електронна поща: mail@mtc.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
 • Заместник-министър
  Бисер Минчев Дата на встъпване: 16.06.2023 г.
  Електронна поща: mail@mtc.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
 • Заместник-министър
  Борис Герасимов Дата на встъпване: 31.01.2024 г.
  Дата на освобождаване: 27.05.2024 г.
  Електронна поща: mail@mtc.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)
 • Заместник-министър
  Димитър Недялков Дата на встъпване: 19.06.2023 г.
  Електронна поща: mail@mtc.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)