Министър на труда и социалната политика

Министерство на труда и социалната политика

 • Министър на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: secretary@mlsp.government.bg
  • 1. ръководи цялостната дейност по стратегическото и оперативното управление на Министерството на труда и социалната политика, наричано по-нататък "министерството", и развитието на социалния диалог на национално, отраслово и браншово равнище;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политики
  • 2. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси в системата на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политики
  • 3. управлява финансовата политика на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политики
  • 4. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план на министерството и комуникационно-информационната система за управление при кризи;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политики
  • 5. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политики
  • 6. осъществява общо ръководство и координация на дейността на създадените към него изпълнителни агенции и други второстепенни разпоредители с бюджет към него;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 7. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз и от други международни финансови институции и донори;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 8. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност по линия на Съвета на Европа и на Съвета за регионално сътрудничество;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 9. изпълнява функциите на Национален координатор по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 10. изпълнява функциите на председател на управителния съвет на Проект "Красива България";


   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 11. ръководи дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране равнището на доходите и тяхната социална защита и линията на бедността;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 12. в сътрудничество със социалните партньори подготвя и осъществява програми и проекти по линия на техническото сътрудничество с Международната организация на труда и координира и контролира изпълнението им; провежда мерки за въвеждане стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 13. участва като представител на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество;
   Акт: Закон за здравословни и безопасни условия на труд
  • 14. представлява правителството в Международната организация на труда и в нейните ръководни органи, както и в други международни организации, когато такива права са му делегирани;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 15. ръководи и координира цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство;


   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 16. организира и координира разработването и провеждането на държавната политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила; утвърждава програми и проекти за заетост и обучение на възрастни;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 17. издава удостоверения на физически и юридически лица за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина и за моряци;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 18. утвърждава със заповед Националната класификация на професиите и длъжностите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 19. определя коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука";
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 20. организира и координира разработването и осъществява мониторинг във връзка с провеждането на политиката по социално включване, подкрепата за децата и семейството и социалните услуги; организира и координира разработването и провеждането на държавната политика по социално подпомагане;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 21. насърчава и подпомага благотворителната и хуманитарната дейност в социалната сфера;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 22. ръководи, координира и контролира в сътрудничество с други държавни органи, социални партньори и неправителствени организации дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на демографските процеси, равните възможности, интеграцията на хората с увреждания и антидискриминацията, предлага и провежда мерки за регулирането им в областите от компетентност на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 23. осигурява организацията и координацията по европейските въпроси от своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 24. представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в съответствие със своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 25. ръководи, координира и контролира оперативната работа по подготовката на позиции, рамкови позиции и указания, които се представят в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 26. предлага и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на актове на Европейския съюз в областите от своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 27. организира и координира разработването и провеждането на политиката по свободно движение на работници, включително координация на системите за социална сигурност, трудова миграция и интеграция на граждани от трети държави;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 28. ръководи, контролира и координира в сътрудничество със социалните партньори дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на трудовомиграционните процеси и свободното движение на работници, предлага и провежда мерки за регулирането им;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 29. сключва и осигурява изпълнението на международни договори в сферата на труда и социалната политика, в областта на трудовата миграция и социалната сигурност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 30. ръководи и контролира дейността на дипломатическите служители на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и в службите по трудови и социални въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина и издава инструкция за техните функции и задължения;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 31. в сътрудничество със социалните партньори обсъжда и съгласува основните макроикономически показатели в областта на социалната политика с ръководители на мисиите на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд и други международни финансови институции;
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика
  • 32. изпълнява и други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на труда и социалната политика

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Гинка Николаева Машова-Станчева Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 22.04.2024 г.

  Заместник-министър Лазар Манолов Лазаров Дата на встъпване: 16.04.2024 г.

  Заместник-министър Наталия Димитрова Ефремова Дата на встъпване: 16.04.2024 г.

  Заместник-министър Николай Найденов Найденов Дата на встъпване: 28.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 22.04.2024 г.

  Парламентарен секретар Лъчезар Кирилов Симеонов Дата на встъпване: 12.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира взаимодействието на министъра с Народното събрание, с ръководствата на парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание;
   2. предоставя информация на министъра за внесените за разглеждане от Народното събрание законопроекти;
   3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерския съвет и координира изпълнението ? в рамките на възложените на министъра компетенции;
   4. координира представянето на правителствената политика и на внесените от Министерския съвет законопроекти, решения, доклади и отчети пред Народното събрание в областите на компетентност на министъра.

  Началник на кабинет Ирена Борисова Цветкова Дата на встъпване: 12.04.2024 г.
  Функции
  • 1. съставя програмата на министъра;
   2. организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите органи на държавната власт и органите на местно самоуправление, с ръководствата на политически и обществени организации и с гражданите;
   3. организира провеждането на заседанията на политическия кабинет;
   4. организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
   5. възлага изпълнението на задачи от името на министъра и контролира изпълнението им.

  Ръководител на звено за връзки с обществеността Мишел Варужан Гутсузян Дата на встъпване: 11.04.2024 г.
  Функции
  • 1. организира представянето на политиката на министерството пред обществеността;
   2. координира дейността на звената за връзки с обществеността на агенциите към министъра;

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 9
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 9

  Незаети длъжности
  • Общо: 5
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 5

  Функции на политически кабинет

  • За реализирането на програмата на Министерския съвет за управление на страната политическият кабинет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.
   В изпълнение на функциите си политическият кабинет:
   1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения;
   2. обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнение от министерството на приетата от правителството управленска програма;
   3. осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
   4. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността;
   5. осъществява взаимодействието с административните звена в министерството при подпомагане на дейността на министъра и заместник-министрите.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Трудова заетост и социални въпроси

Заместници

 • Заместник-министър
  Гинка Николаева Машова-Станчева Дата на встъпване: 12.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 22.04.2024 г.
  Електронна поща: ginka.mashova@mlsp.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия.
   Акт: Закон за администрацията
  • При осъществяване на дейността си и при упражняване на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.
   Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
 • Заместник-министър
  Лазар Манолов Лазаров Дата на встъпване: 16.04.2024 г.
  Електронна поща: Lazar.Lazarov@mlsp.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия.
   Акт: Закон за администрацията
  • При осъществяване на дейността си и при упражняване на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.
   Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
 • Заместник-министър
  Наталия Димитрова Ефремова Дата на встъпване: 16.04.2024 г.
  Електронна поща: Natalia.Efremova@mlsp.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия.
   Акт: Закон за администрацията
  • При осъществяване на дейността си и при упражняване на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.
   Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
 • Заместник-министър
  Николай Найденов Найденов Дата на встъпване: 28.06.2023 г.
  Дата на освобождаване: 22.04.2024 г.
  Електронна поща: Nikolay.Naydenov@mlsp.government.bg
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия.
   Акт: Закон за администрацията
  • При осъществяване на дейността си и при упражняване на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.
   Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика