Министър на финансите

Министерство на финансите

 • Министър на финансите
  Людмила Костова Петкова Дата на встъпване: 09.04.2024 г.
  Електронна поща: secretar@minfin.bg
  • 1. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 2. формира бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставя държавния бюджет на Република България и контролира текущото му изпълнение;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 3. формира и провежда държавната данъчна политика и счетоводната политика;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 4. провежда и координира политиката по поемане и управление на държавния дълг;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 5. представлява правителството в Съвета на Европейския съюз (ЕС) по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН); следи за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнява функциите на национален координатор по Европейския семестър;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 6. осигурява участието на Република България в подготовката, приемането и изпълнението на годишния бюджет на Европейския съюз, на многогодишната финансова рамка и на системата за собствени ресурси на Европейския съюз;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 7. провежда и координира държавната политика по отношение на международните финансови организации и чужди кредитни институции, включително определя позиции във връзка с участие в работата на органите на международните финансови организации;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 8. координира подготовката на страната за членство в Еврозоната и впоследствие представлява правителството в Еврогрупата и в европейски механизми за стабилност и финансова подкрепа на държавите членки;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 9. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 10. формира и координира държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 11. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на държавните помощи с изключение на помощите в отраслите на земеделието и рибарството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 12. организира и контролира процесите на получаване и трансфериране на средства от финансовата помощ, предоставяна на Република България през програмен период 2014 – 2020 и програмен период 2021 – 2027 по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, както и по Механизма за възстановяване и устойчивост, Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 13. осигурява процеса по докладването на напредъка и изпълнението на етапите и целите по националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), включително в рамките на Европейския семестър, одобряването на системата за управление и контрол на ПВУ на национално равнище, подписването на споразумения за изпълнение на инвестициите и реформите, включени в ПВУ и участва в процеса по координацията на въпросите, които са свързани с участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 14. провежда националната политика по прилагането на финансовите инструменти като форма на предоставяне на средства от Европейския съюз;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 15. представлява държавата в съдебното производство по Гражданския процесуален кодекс;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 16. осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 17. организира, ръководи и контролира дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 18. осъществява правомощията съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (OB, L 86/1 от 24 март 2012 г.) по прилагането му по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 19. осъществява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите;
   Акт: Постановление № 133 на Министерския съвет от 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г.
  • 20. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Мартин Иванов Дановски Дата на встъпване: 12.04.2024 г.

  Заместник-министър Методи Валериев Методиев Дата на встъпване: 16.04.2024 г.

  Заместник-министър Стефан Алексанров Белчев Дата на встъпване: 11.04.2024 г.

  Началник на кабинета Румяна Петрова Бъчварова Дата на встъпване: 23.04.2024 г.
  Функции
  • Работата на политическия кабинет се организира от началник на кабинета.

  Парламентарен секретар Никола Ангелов Шерлетов Дата на встъпване: 06.06.2023 г.
  Функции
  • Организира връзките на министъра на финансите с Народното събрание

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 12
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 7
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 12

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 4

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
  • 2. осъществява връзките на министъра и на МФ с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
  • 3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Икономика и финанси

Заместници

 • Заместник-министър
  Мартин Иванов Дановски Дата на встъпване: 12.04.2024 г.
  Електронна поща: secretary_md@minfin.bg
  • 1. подпомага министъра на финансите при организацията и контрола на процесите на получаване и трансфериране на средства от финансовата помощ, предоставяна на Република България през програмен период 2014 – 2020 и програмен период 2021 – 2027 по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз и по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, както и по Механизма за възстановяване и устойчивост, Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 2. подпомага министъра на финансите при одобряването на системата за управление и контрол на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на национално равнище, подписването на споразумения за изпълнение на инвестициите и реформите, включени в НПВУ, и участието в процеса по координацията на въпросите, които са свързани с участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 3. подпомага министъра на финансите при провеждане на националната политика по прилагането на финансовите инструменти като форма на предоставяне на средства от Европейския съюз;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 4. подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията съгласно Глава пета „Специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз“ от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 5. осъществява други специфични функции, възложени от министъра на финансите с отделна заповед.
   Акт: заповед на министъра на финансите
 • Заместник-министър
  Методи Валериев Методиев Дата на встъпване: 16.04.2024 г.
  Електронна поща: secretary_mm@minfin.bg
  • 1. подпомага министъра на финансите при представляване на правителството в Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), както и по следене за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнението на функциите на национален координатор по Европейския семестър;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 2. подпомага министъра на финансите при изготвянето на макроикономическата прогноза за развитието на ключови макроикономически показатели на страната;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 3. подпомага министъра на финансите при осигуряване участието на Република България в подготовката, приемането и изпълнението на годишния бюджет на ЕС, на многогодишната финансова рамка и на системата за собствени ресурси на ЕС;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 4. подпомага министъра на финансите при координиране подготовката на страната за членство в Еврозоната и при последващото представляване на правителството в Еврогрупата и в европейски механизми за стабилност и финансова подкрепа на държавите членки;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 5. подпомага министъра на финансите при осигуряване на процеса по докладването на напредъка и изпълнението на етапите и целите по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Европейския семестър;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 6. подпомага министъра на финансите при провеждане, координиране и контролиране на държавната политика в областта на държавните помощи с изключение на помощите в отраслите на земеделието и рибарството;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 7. подпомага министъра на финансите при провеждане и координиране на държавната политика по отношение на международните финансови организации и чужди кредитни институции, включително при определяне на позиции във връзка с участие в работата на органите на международните финансови организации;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 8. подпомага министъра на финансите при формиране и координиране на държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 9. осъществява други специфични функции, възложени от министъра на финансите с отделна заповед.
   Акт: заповед на министъра на финансите
 • Заместник-министър
  Стефан Алексанров Белчев Дата на встъпване: 11.04.2024 г.
  Електронна поща: secretary_sb@minfin.bg
  • 1. подпомага министъра на финансите при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 2. подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията му в областта на държавната финансова инспекция съгласно Закона за държавната финансова инспекция;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 3. подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията му по провеждане, координиране и контрол на държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор, с изключение на дейностите по вътрешен одит в Министерството на финансите;
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 4. осъществява други специфични функции, възложени от министъра на финансите с отделна заповед.
   Акт: заповед на министъра на финансите