Министър на отбраната

Министерство на отбраната

 • Министър на отбраната
  Тодор Димитров Тагарев Дата на встъпване: 06.06.2023 г.
  Електронна поща: minister@mod.bg
  • Министърът на отбраната, наричан по-нататък "министъра", ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Министърът ръководи и представлява Министерството на отбраната
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Министърът на отбраната ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на отбраната на страната, като осъществява правомощията си по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по други закони
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • ръководи планирането на отбраната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • съставя проект на бюджет на министерството и ръководи изпълнението му
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейността по осигуряване на информация в интерес на отбраната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • осъществява международно сътрудничество в областта на отбраната и сключва международни договори;
   - сключва или оправомощава длъжностно лице да сключва споразумения и административни договорености с органи на други държави или международни организации относно защитата на личните данни във връзка с осъществяване на международната дейност, опомената по-горе.
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • участва във формирането на политиката и вземането на решения в НАТО и в Европейския съюз на равнище министри на отбраната на държавите членки
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи кадровата политика
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи осъществяването на здравната политика и на военномедицинското и психологичното осигуряване;
   - ръководи политиката по логистичното осигуряване на въоръжените сили и координира осигуряването на поддръжката от Република България като страна домакин с компетентните органи на страната и чуждите и/или съюзническите въоръжени сили при преминаване през и/или пребиваването им на територията на страната;
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи социалната политика
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • контролира дейностите по създаване на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • разрешава участието на военни формирования при овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия въз основа на постъпило искане от съответния държавен орган съгласно плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи политиката по стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането на отбранителните продукти за нуждите на въоръжените сили в съответствие със стандартизационните споразумения на НАТО и Европейския съюз, по които Република България е страна;
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • утвърждава концепциите, доктрините и плановете за операции на въоръжените сили по предложение на началника на отбраната;
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейността по опазване на класифицираната информация в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • обявява списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • назначава и отзовава представителите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации, аташетата по отбраната, военните аташета и служителите в службите към тях и ръководи тяхната дейност
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • осъществява общото ръководство на военното образование и на научната дейност и предлага създаването, преобразуването и закриването на военни академии, висши военни училища, факултети, филиали и институти към тях и на научни организации съгласувано с министъра на образованието и науката
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • открива, преобразува, променя и закрива детски градини към министерството съгласувано с министъра на образованието и науката;
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • организира дейността по опазване и възстановяване на околната среда в районите на дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • съгласува по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията реда за въвеждане и правилата за работа на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, ръководи и контролира съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията използването на териториалното море на Република България и вътрешните морски води за военни цели
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • изготвя списък на военните летища, на които могат да се приемат чуждестранни военни въздухоплавателни средства, и съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвят списък на военните летища, които могат да бъдат определени за запасни летища на български граждански въздухоплавателни средства, изпълняващи международни и вътрешни обществени превози
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейността по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и издава наредба за условията и реда за осъществяване на тази дейност
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • определя реда за регистрация на въздухоплавателните средства на въоръжените сили в Регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България и организира воденето на въздухоплавателните средства на въоръжените сили в него
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • определя реда за разследване на авиационни произшествия с български военни въздухоплавателни средства, както и на чуждестранни военни въздухоплавателни средства на територията на страната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • управлява предоставените на министерството държавни имоти и ръководи инвестиционната политика в министерството
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • съгласува инфраструктурни проекти от национално значение за съответствието им с утвърдените от Министерския съвет изисквания за нуждите на отбраната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи спортната дейност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и отговаря за развитието на спортната база
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи информационната дейност на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и връзките с обществеността
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи основни геодезически и картографски дейности, свързани със сигурността и отбраната на страната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейностите по подпомагане и грижи за военноинвалидите и военнопострадалите
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • осъществява сътрудничество с военно-патриотичните съюзи, организации и сдружения на военнослужещите и определя формите за провеждането на военно-патриотичното възпитание
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • утвърждава уставите на въоръжените сили, които се обнародват в "Държавен вестник"
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи изграждането, развитието и поддържането на Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • утвърждава програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите не надвишава 50 млн. лв.
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • осъществява общото методическо ръководство, координация и контрол на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
   Акт: Законза отбраната и въоръжените сили на Република България
  • осъществява общото ръководство на проектното управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
   Акт: Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
  • определя числеността на военните формирования в рамките на определената в плана по чл. 60е численост на структурите от Българската армия и на другите структури от въоръжените сили по чл. 50, ал. 1;
   Акт: Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
  • изпълнява и други правомощия, възложени му със закон
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • При изпълнението на правомощията си и при изготвянето на проекти на нормативни и административни актове министърът се подпомага от заместник-министри, постоянен секретар на отбраната и началник на отбраната
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Функциите и правомощията на министъра в негово отсъствие от страната, при невъзможност да ги изпълнява в цялост или частично или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова писмена заповед заместник-министър за всеки конкретен случай
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Атанас Димитров Запрянов Дата на встъпване: 09.06.2023 г.

  Заместник-министър Станимир Димитров Георгиев Дата на встъпване: 07.06.2023 г.

  Заместник-министър Теодора Димитрова Генчовска Дата на встъпване: 03.08.2022 г.
  Дата на освобождаване: 06.06.2023 г.

  Началник на политически кабинет Добромир Тотев Тотев Дата на встъпване: 07.06.2023 г.
  Функции
  • 1. организира работата на политическия кабинет, участва в заседанията, организирани от началника на кабинета на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
  • 2. подготвя програмата на министъра и координира изпълнението й;
  • 3. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министерството и обобщава предложенията на членовете на кабинета за нейното допълване и актуализиране;
  • 4. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност текущата кореспонденция, която получава, и осъществява контрол по сроковете за изпълнение на възложените от министъра задачи;
  • 5. осъществява връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
  • 6. координира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
  • 7. организира работата на Съвета по отбрана по чл. 33, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

  Парламентарен секретар Ваня Иванова Караганева Дата на встъпване: 04.04.2022 г.
  Дата на освобождаване: 02.08.2022 г.
  Функции
  • 1. осъществява връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии;
  • 2. при покана присъства на заседанията на комисиите на Народното събрание и координира присъствието на други длъжностни лица от министерството;
  • 3. информира министъра и политическия кабинет за всички предложения във връзка със законопроекти, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
  • 4. координира и контролира подготовката на отговорите на актуални въпроси и питания на депутати;
  • 5. информира министъра и политическия кабинет за дебатите по законопроектите по т. 3, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
  • 6. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите по т. 3, одобрени от Министерския съвет по предложение на министъра и внесени в Народното събрание;
  • 7. участва в заседанията на парламентарните секретари на министерствата и информира началника на политическия кабинет за взетите решения;
  • 8. участва в изготвянето на проекта на законодателна програма на министерството.
  • Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

  Директор на дирекция "Връзки с обществеността" Десислава Димитрова Колева Дата на встъпване: 03.08.2022 г.
  Дата на освобождаване: 06.06.2023 г.
  Функции
  • 1. подпомага министъра при формиране на информационната политика и ръководството на информационната дейност на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, провежда комуникационните кампании на министерството, като осигурява публичност на решенията и действията на ръководството им;
  • 2. Планира, координира, осъществява и анализира стратегическите комуникации на министерството, осъществява контактите с медиите, връзките с обществеността и вътрешната информация на министерството и методически подпомага и координира тези дейности за структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
  • 3. планира и провежда медийните изяви на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната и поддържа контакти с международните, националните и регионалните печатни и електронни медии на базата на анализ и оценка на медийната среда;
  • 4. осъществява методическото ръководство на структурите по връзки с обществеността в Българската армия, в структурите на пряко подчинение на министъра;
  • 5. осъществява методическо ръководство на военните медии и координира реализирането на информационната политика на министерството;
  • 6. поддържа актуализирането и публикуването на информация на страницата на министерството в интернет и в социалните мрежи;
  • 7. ръководи дейността по съхраняването и възстановяването на войнските традиции, ценности, ритуали и символи на Българската армия.
  • 8. осигурява подготовката и провеждането на официални срещи и посещения в страната и в чужбина на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната, началник на отбраната, заместник-началници на отбраната и началник на политическия кабинет;
  • 9. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на министъра, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет;
  • 10. координира нивото и състава за участие на представители на министерството в мероприятия на чуждите дипломатически представителства в Република България;
  • 11. осигурява подготовката и провеждането на военни празници и церемонии с участието на министъра;
  • 12. осигурява участието на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и началника на политическия кабинет в тържествени празници и церемонии от общонационално и местно значение;
  • 13. предлага нивото на представяне в протоколните прояви на държавно равнище, в което министерството участва;
  • 14. осигурява превода на официалната кореспонденция и на документи, необходими за дейността, на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната и началник на политическия кабинет;
  • 15. организира издаването на дипломатически паспорти, служебни паспорти и визи при задгранични командировки на служители от министерството и Българската армия пред овластените за това служби и дипломатически представителства и заявява потребностите от закупуване на самолетни билети.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 13
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 7
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 13

  Незаети длъжности
  • Общо: 6
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 6

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането, разработването и изпълнението на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в областта на отбраната и при осъществяването на гражданския контрол върху въоръжените сили
  • Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността"
  • Работата на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници
  • Началникът на кабинета:
  • 1. организира работата на политическия кабинет, участва в заседанията, организирани от началника на кабинета на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
  • 2. подготвя програмата на министъра и координира изпълнението й;
  • 3. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министерството и обобщава предложенията на членовете на кабинета за нейното допълване и актуализиране;
  • 4. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност текущата кореспонденция, която получава, и осъществява контрол по сроковете за изпълнение на възложените от министъра задачи;
  • 5. осъществява връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
  • 6. координира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
  • 7. организира работата на Съвета по отбрана по чл. 33, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • Парламентарният секретар:
  • 1. осъществява връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии;

  • 2. при покана присъства на заседанията на комисиите на Народното събрание и координира присъствието на други длъжностни лица от министерството;
  • 3. информира министъра и политическия кабинет за всички предложения във връзка със законопроекти, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
  • 4. координира и контролира подготовката на отговорите на актуални въпроси и питания на депутати;
  • 5. информира министъра и политическия кабинет за дебатите по законопроектите по т. 3, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
  • 6. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите по т. 3, одобрени от Министерския съвет по предложение на министъра и внесени в Народното събрание;
  • 7. участва в заседанията на парламентарните секретари на министерствата и информира началника на политическия кабинет за взетите решения;
  • 8. участва в изготвянето на проекта на законодателна програма на министерството.
  • Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Отбрана и сигурност

Заместници

 • Заместник-министър
  Атанас Димитров Запрянов Дата на встъпване: 09.06.2023 г.
  • Функции по подпомагане на министъра на отбраната при ръководството, координацията и контрола по осъществяването на политиката в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, както следва:


   1. Международната политика на Министерството на отбраната;
   2. Политиката на Министерството на отбраната за колективна отбрана и сигурност във връзка с членството на Република България в НАТО и общата политиката за сигурност и отбрана във връзка с членството на Република България в ЕС;
   3. Политиката на Министерството на отбраната във връзка с членството на Република България в ОССЕ;
   4. Политиката по изграждане на способности в областта на комуникационната и информационна поддръжка и кибер отбрана;
   5. Политиката по развитието на нормативната уредба в областта на отбраната и сигурността на страната;
   6. Информационната политика на Министерството на отбраната и Българската армия, включително по предоставяне на информация на обществеността и по опазването на класифицираната информация;
   7. Политика по управление на военното образование;
   8. Политиката по управление на човешките ресурси, е изключение на администрирането на процесите по възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с военнослужещите и цивилните служители;
   9. Политиката по управление на резерва на въоръжените сили.
   10. Политиката по създаване на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд;
   11. Социалната политика в Министерството на отбраната, развитието на социалния статус на военнослужещите и на цивилните служители, отдиха и възможностите за спорт и възстановяване.
   12. Политиката по полагане на грижи за ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите;
   13. Политиката в областта на взаимодействието с неправителствени организации, включително с военнопатриотичните съюзи, организации и сдружения;
   14. Политиката по осъществяване на военнопатриотичното възпитание и обучение.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-468/14.06.2023 г.
  • Участието във ведомствени и междуведомствени съвети, работни групи и комисии:

   1. Съвет по европейските въпроси към Министерския съвет;
   2. Съвет по Европейска комуникация;
   3. Междуведомствена работна група за координиране и контролиране на дейностите за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;
   4. Съвет по сигурността при Министерския съвет - резервен член;
   5. Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз;
   6. Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
   7. Съвет по децентрализация на държавното управление;
   8. Съвет по административна реформа - резервен член;
   9. Отраслов съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната;
   10. Национален комитет по международно хуманитарно право;
   11. Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение
   12. Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция;
   13. Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет;
   14. Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет;
   15. Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет - резервен член;
   16. Съвет по цифровото десетилетие при Министерския съвет - резервен
   член;
   17. Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС;
   18. Национален съвет за хората с увреждания;
   19. Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции;
   20. Съвет по условия на труд в Министерството на отбраната;
   21. Постоянен съвет по антикорупцйя в Министерството на отбраната;
   22. Съвет по военно образование и квалификация.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-468/14.06.2023 г.
  • - Подписва решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и да подписва уведомления по смисъла на чл.чл. 29- 33 от Закона за достъп до обществена информация по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-468/14.06.2023 г.
  • - В изпълнение на възложените функции изготвя доклади, отчети, анализи и проекти на решения на министъра на отбраната.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-468/14.06.2023 г.
 • Заместник-министър
  Станимир Димитров Георгиев Дата на встъпване: 07.06.2023 г.
  • Функции по подпомагане на министъра на отбраната при ръководството, координацията и контрола по осъществяването на политиката в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, както следва:

   1. Политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната;
   2. Политиката в областта на проектното управление и управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната;
   3. Политиката в областта на планирането и управлението на ресурсите за отбрана;
   4. Политиката в областта на стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането на военната и специалната продукция за нуждите на въоръжените сили;
   5. Политиката в областта на подготовка на страната за отбрана;
   6. Политиката по управление на недвижимите имоти, предоставени в управление на Министерството на отбраната и разпореждане с имотите, които са с отпаднала необходимост за МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
   7. Политиката по управление на движимите вещи-държавна собственост и разпореждане с излишни движими вещи, в т.ч. излишните въоръжение, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
   8. Политика по опазване и възстановяване на околната среда;
   9. Здравната политика, военномедицинското и психологическото осигуряване;
   10. Политиката по ресурсното осигуряване (стопанската дейност) в областта на военното образование и военнонаучните изследвания;
   11. Политиката по развитие на научните изследвания.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-468/14.06.2023 г.
  • Участието във ведомствени и междуведомствени съвети, работни групи и комисии:

   1. Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет-основен член;
   2. Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките;
   3. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
   4. Национален съвет по наркотични вещества;
   5. Координационен съвет по концесиите.
   6. Съвет за намаляване риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия;
   7. Съвета по развитие при Министерския съвет-резервен член;
   8. Координационен комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 към Съвета за развитие при Министерския съвет;
   9. Съвет за сигурност на гражданското въздухоплаване
   10. Комисия по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет;
   11. Междуведомствен съвет по пространствени данни.
   12. Национален съвет по туризъм - наблюдател.
   Акт: Заповед на министра на отбраната ОХ-468/14.06.2023 г.
  • - Подписва решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и да подписва уведомления по смисъла на чл.чл. 29- 33 от Закона за достъп до обществена информация по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-468/14.06.2023 г.
  • - В изпълнение на възложените функции изготвя доклади, отчети, анализи и проекти на решения на министъра на отбраната.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната № ОХ-468/14.06.2023 г.
 • Заместник-министър
  Теодора Димитрова Генчовска Дата на встъпване: 03.08.2022 г.
  Дата на освобождаване: 06.06.2023 г.
  • Функции по подпомагане на министъра на отбраната при ръководството, координацията и контрола по осъществяването на политиката в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, както следва:


   1. Международната политика на Министерството на отбраната;
   2. Политиката на Министерството на отбраната във връзка с членството на Република България в ОССЕ и ЕС;
   3. Политиката на Министерството на отбраната за колективна отбрана и сигурност във връзка с членството на Република България в НАТО и общата политиката за сигурност и отбрана във връзка с членството на Република България в ЕС;
   4. Политиката по развитието на нормативната уредба в областта на отбраната и сигурността на страната;
   5. Информационната политика на Министерството на отбраната и Българската армия, включително по предоставяне на информация на обществеността и по опазването на класифицираната информация;
   6. Политика по управление на военното образование;
   7. Политиката по управление на човешките ресурси, с изключение на администрирането на процесите по възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с военнослужещите и цивилните служители;
   8. Политиката по управление на резерва на въоръжените сили.
   9. Политиката по създаване на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд;
   10. Социалната политика в Министерството на отбраната, развитието на социалния статус на военнослужещите и на цивилните служители, отдиха и възможностите за спорт и възстановяване.
   11. Политиката по полагане на грижи за ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите;
   12. Политиката в областта на взаимодействието с неправителствени организации, включително с военнопатриотичните съюзи, организации и сдружения;
   13. Политиката по осъществяване на военнопатриотичното възпитание и обучение.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-720/08.08.2022 г.
  • Участието във ведомствени и междуведомствени съвети, работни групи и комисии:

   1. Съвет по европейските въпроси към Министерския съвет;
   2. Съвет по Европейска комуникация;
   3. Междуведомствена работна група за координиране и контролиране на дейностите за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;
   4. Съвет по сигурността при Министерския съвет /при отсъствие на министъра на отбраната от заседание/;
   5. Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз;
   6. Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
   7. Съвет по децентрализация на държавното управление;
   8. Съвет по административна реформа /при отсъствие на министъра на отбраната от заседание/;
   9. Отраслов съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната;
   10. Национален комитет по международно хуманитарно право;
   11. Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение
   12. Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция;
   13. Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет;
   14. Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет;
   15. Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет - резервен член;
   16. Съвет по условия на труд в Министерството на отбраната;
   17. Постоянен съвет по антикорупция в Министерството на отбраната;
   18. Съвет по военно образование и квалификация.
   19. Национален съвет за хората с увреждания;
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-720/08.08.2022 г.
  • Осъществява контрол при провеждане на ресорните им политики като изискват и съгласуват по компетентност становища, предложения и докладни записки от ръководителите на административни структури в Министерството на отбраната и от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-720/08.08.2022 г.
  • Да подписва решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и да подписва уведомления по смисъла на чл.чл. 29-33 от Закона за достъп до обществена информация по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация,
   Акт: Заповед на министъра на отбраната ОХ-720/08.08.2022 г.