Конкурси за област Варна

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" / Отдел "Регионална лаборатория Варна"
Административна структура: Изпълнителна агенция по околна среда
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2024 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Варна / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Варна / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Варна
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.02.2024 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги" / Отдел "Деловодно обслужване и архив"
Административна структура: Общинска администрация - Варна, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.03.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"
Административна структура: Общинска администрация - Варна, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.03.2024 г. 17:30
Общо: 4