Министерски съвет

Министерският съвет е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Министерският съвет формулира, разработва и осъществява държавната политика в съответствие със своите конституционни правомощия и със законите на Република България.

Структурата и съставът на Министерския съвет се приемат с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя.

Текущата дейност на Министерския съвет и подготовката на неговите заседания се осъществява от Администрацията на Министерския съвет

Служебно правителство на Република България от 09.04.2024 г.

Състав на Министерския съвет

Компетентност на Министерския съвет
  • Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната.
   Акт: Конституция на Република България
  • Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили.
   Акт: Конституция на Република България
  • Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет; организира стопанисването на държавното имущество; сключва, утвърждава и денонсира международни договори в случаите, предвидени в закона.
   Акт: Конституция на Република България
  • Министерският съвет отменя незаконосъобразните или неправилните актове на министрите.
   Въз основа и в изпълнение на законите Министерският съвет приема постановления, разпореждания и решения. С постановления Министерският съвет приема и правилници и наредби.
   Акт: Конституция на Република България
  • Министерският съвет координира дейността на другите органи на изпълнителната власт за осъществяването на единна държавна политика.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • При осъществяване на своята дейност Министерският съвет взаимодейства с Народното събрание, президента, омбудсмана, Конституционния съд, органите на съдебната власт и другите държавни институции, невключени в системата на изпълнителната власт, както и с органите на местното самоуправление.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет осъществява сътрудничество с ръководните органи на синдикатите, на организациите на работодателите и организациите за социална защита, както и на други неправителствени организации.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет провежда единна информационна политика за дейността на правителството и на неговата администрация.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.
   Министерският съвет ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • В изпълнение на своите конституционни функции Министерският съвет разглежда въпроси, които са му изрично възложени със закон или следват от ръководното му място в системата на изпълнителната власт.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет упражнява правото си на законодателна инициатива съобразно приетата от него шестмесечна законодателна програма
   Със законодателната програма се определят законопроектите, които Министерският съвет предлага на Народното събрание за разглеждане и приемане през съответната негова сесия
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Предложенията за включване на законопроект в законодателната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на законопроект в законодателната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет приема подзаконови нормативни актове съгласно приета от него шестмесечна оперативна програма
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Предложенията за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на проект на подзаконов нормативен акт в оперативната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет определя държавната политика в различните области на държавното управление с приети от него стратегически документи.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Министерският съвет ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация