Конкурси за област Русе

Звено: ръководител вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 16:45
Звено: вътрешен одитор
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 16:45
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирана администрация"
Административна структура: Общинска администрация - Иваново, Русе
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 16:45
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Русе / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Русе / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Русе
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Общо: 4