Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 234 Регистриране на полезен модел

   Услугата дава възможност за придобиване на закрила върху регистриран полезен модел, считано от датата на подаване на заявката. Регистрацията удостоверява изключителното право на притежателя върху полезния модел.
   Изключителното право върху полезния модел включва правото на използване (производство, предлагане за продажба, търговия с предмета на полезния модел, включително внос и използване), забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя и правото на разпореждане с полезния модел.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 73
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • В едномесечен срок след публикация за регистрацията на полезен модел
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Председател
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност" на Патентно ведомство и Административен съд София-град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • по реда на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, в тримесечен срок от получаване на решението.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правни дейности"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
  Факс: (02) 873 52 58
  Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане