Наредба за административното обслужване

Дата: 27.04.2023 | Вид: Наредби
С наредбата се уреждат общите правила за организация на административното обслужване в администрацията. Наредбата се прилага и за организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго. Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране на: равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване; различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях; любезно и отзивчиво отношение; координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства; надеждна обратна връзка; изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила; качество на предоставяните услуги.