Нормативна уредба

 
Дата: 08.12.2023 | Вид: Кодекси
Административнопроцесуалният кодекс урежда: издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове; разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите; производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица; разглеждането на искания да се задължи административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие; дейността по уеднаквяване на съдебната практика по административни дела; изпълнението на административните и на съдебните актове по административни дела; извършването на комплексно административно обслужване.

Дата: 06.10.2023 | Вид: Наредби
С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър се поддържа чрез интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Вписването на информация в регистъра се извършват от служители, определени със заповед на ръководителя на съответната административна структура, които отговарят за достоверността и пълнотата на въвежданите обстоятелства, както и за спазването на сроковете за вписване.

Дата: 27.04.2023 | Вид: Наредби
С наредбата се уреждат общите правила за организация на административното обслужване в администрацията. Наредбата се прилага и за организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго. Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране на: равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване; различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях; любезно и отзивчиво отношение; координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства; надеждна обратна връзка; изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила; качество на предоставяните услуги.

Общо: 3