Конкурси за населено място - гр. Враца

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Контрол на околната среда" / Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност" / Направление "Специализирани регистри"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2022 г. 17:00
Общо: 2