Конкурси за област Разград

Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Разград / Отдел "Договаряне, контрол на извънболнична болнична медицинска помощ, дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Инвестиционни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Разград, Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Разград / Отдел "Здравеопазване на животните" - Разград
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 17:00
Общо: 3