Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2301 Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (по законодателството на ЕС)

   Издаването и промяната на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване удостоверява дали състоянието или компетенциите на заявителя съответстват на изискванията за упражняване на предоставяните права по отношение на материална база, видове дейности и обслужвани типове въздухоплавателни средства.
 • На основание на:
  • Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (преработен текст) (текст от значение за ЕИП) - чл. 4, във връзка с Приложение ІІ (Част 145),145.Б.25 т.1;
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен директор
 • Срок за предоставяне:
  • - за първоначално одобрение: 60 дни; - за изменение на одобрение: 30 дни;
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Сертификатът е безсрочен, при условие, че отговаря на изискванията на Раздел А на Приложение II (Част-145) от Регламент (ЕС) 1321/2014
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на транспорта и съобщенията
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-Град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане