Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 331 Издаване, продължаване срока на действие, изменение и/или допълнение на разрешение на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

   Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване. Лицата изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за управление на отпадъците - чл. 81
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите
  • Срок за предоставяне:
   • Срокът на издаване е два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите, и/или предоставяне на допълнителна информация.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Разрешението се издава за срока, посочен в заявлението, но не по-дълъг от пет години, и съдържа условия, определени от компетентния орган.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Върховен административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Издадено разрешение, разрешението за неговото изменение, допълнение и/или отнемане, както и отказът да се издаде, измени или допълни разрешението се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховен административен съд в 14- дневен срок от неговото съобщаване.

  • Ограничения и условности:
   • При електронно заявяване на услугата, организациите се идентифицират с КЕП.

    Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност "високо" по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

     

    Съгласно §1, т. 16 от ДР на Закона за управление на отпадъците "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. Посоченото условие следва да бъде разписано в учредителния акт на дружеството, което подава заявление.

    Отказва се издаване на разрешение, когато заявителят е свързано лице по смисъла на Закона за управление на отпадъците с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова разрешение, преди изтичането на една година от отнемането или отказа.

    Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

    https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/331

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Център за административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 6501
  Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9406501
  Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане