Вписани услуги и режими към определена дата в Регистър на услугите