Предоставяни ЕАУ на ниво III и ниво IV

 
 
 

Предоставяни ЕАУ на ниво III и ниво IV към 03.06.2024 г.

Експорт на данните
Административна структура Вид услуга Административна услуга Интернет адрес
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/594
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/815
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Режим 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1229
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Режим 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1442
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1988
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1989
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1990
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1993
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Услуга 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1996
Общинска администрация - Ловеч, Ловеч Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1997
* По-подробна информация за административните услуги (вид административна структура, област на функционална компетентност, вид режим и предметна област за режимите от Регистъра на услугите) можете да получите, ако използвате бутоните за експорт на справката в Excel или Pdf файл.