Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Членове
 • Малина Крумова, Председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" - председател на комисията
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на здравеопазването
 • заместник-министър на околната среда и водите
 • заместник-министър на младежта и спорта
 • заместник на главния прокурор
 • директорът на Служба "Военна полиция"
 • председателят на Държавната агенция за закрила на детето
 • председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"
 • изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
 • заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите
 • началникът на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция" при Министерството на вътрешните работи
 • заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България
 • председателят на Българския Червен кръст
 • представител на Българската национална телевизия
 • представител на Българското национално радио
 • секретар на комисията е служител на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Численост
  • Общо: 25
Функции
  • 1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата; 2. дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата; 3. анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата, който се разглежда от Министерския съвет; 4. изготвя национални програми за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет; 5. дава предложение за необходимите държавни и общински разходи за осигуряване безопасността на движението; 6. координира и предприема мерки за изпълнението на международните програми по безопасността на движението; 7. участва в работната група "Безопасност на движението" към Комитета по вътрешен транспорт при Европейската икономическа комисия на ООН.
Области на политика
  • Транспорт и пътувания
Секретариат
 • Дирекция "Стратегии, анализи и оценка", Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Секретар
 • секретар на комисията е служител на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" 16
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 4048679
  • Е-mail: agency@sars.gov.bg
  • Уеб сайт: https://www.sars.gov.bg/