Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов
Членове
 • Десислава Дакова - главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ към Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Камелия Паунова - началник на отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ в дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“ в Министерство на енергетиката
 • Ззаместник-министър на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони
 • Нина Овчарова - държавен експерт в сектор „Политики и програми за интелигентен и приобщаващ растеж“, отдел „Наблюдение и анализ“, дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерския съвет
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Теодора Иванова
 • Председател, Комисия за защита от дискриминация
  Ана Владимирова Джумалиева
 • Заместник-председател, Национален статистически институт
  Диана Гечева Янчева
 • Подуправител, Национален осигурителен институт
  Весела Николова Караиванова-Начева
 • Зорница Гюрова - и.д. директор "Мониторинг и анализи", Съвет за електронни медии
 • Емилия Стефчева - експерт в Българска стопанска камара
 • Радка Стаменова - член на Управителния и Изпълнителния съвет на Българска търговско-промишлена палата
 • Пламена Иванова - експерт в Асоциацията на индустриалния капитал в България
 • Радка Йосифова - ръководител направление „Правно“ и главен юрисконсулт, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Любка Георгиева - конфедерален секретар на Конфедерация на труда „Подкрепа“
 • Янка Такева - председател на синдиката на българските учители, Конфедерация на независимите синдикати в България
 • Десислава Тодорова - член на УС на НСОРБ и кмет на Борован
 • Цветелина Владимирова - председател на Общински съвет Правец
 • Венета Кръстева - Институт по философия и социология при БАН
 • Мария Златарева - директор „Политики и програми“, Уницеф България
 • Диляна Маркова - експерт международни програми към Фондация „Асоциация Анимус“
 • Станимира Хаджимитова - директор на Център за развитие на устойчиви общности
 • Татяна Кметова - изпълнителен директор на Център за изследвания и политики за жените
 • Милена Кадиева - управител на Фондация „Джендър алтернативи“
 • Геновева Тишева - Български център за джендър изследвания
 • Дияна Видева - Алианс за защита от насилие основано на пола
 • Надежда Дерменджиева - изпълнителен директор на Български фонд за жените
 • Радина Райчева - главен експерт в администрацията на Омбудсман на Република България
 • секретар - Ирина Иванова - началник на отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, Министерство на труда и социалната политика
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
 • Заместник-министър, Министерство на културата
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
 • Главен секретар, Държавна агенция за бежанците
  Анатоли Васков Великов
 • Секретар, Национална комисия за борба с трафика на хора
  Даниела Владимирова Савеклиева
 • Главен секретар, Съвет за електронни медии
  Емилия Стенева
Численост
  • Общо: 46
Функции
  • 1. координиращ и консултативен орган, който подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете;
  • 2. орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централни и териториални органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.
Области на политика
  • Правосъдие и граждански права
Секретариат
 • Отдел "Равни възможности, антидискриминация и социални помощи", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • секретар - Ирина Иванова - началник на отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, Министерство на труда и социалната политика
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" No 2
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 8119418
  • Факс: 988 44 05
  • Е-mail: i.ivanova@mlsp.government.bg
  • Уеб сайт: www.mlsp.government.bg