Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Иван Петев Демерджиев
Членове
 • Главен комисар Деян Моллов, Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Велислава Николаева Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Людмила Костова Петкова
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Николай Найденов
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието
  Крум Неделков
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Александър Николов Златанов
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Данаил Валентинов Николов
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Ирена Николаева Георгиева
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Петър Величков Димитров
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Моника Димитрова-Бийчър
 • Директор на Агенция "Митници", Агенция "Митници"
  Павел Тонев Тонев
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
  Димитър Маргаритов Йотов
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Численост
  • Общо: 14
Функции
  • 1. координира разработването на Програма за развитието на граничния контрол на Република България; 2. възлага на работната група разработването на проекти на нормативни актове в областта на граничния контрол; 3. при съставянето на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България Междуведомственият съвет разработва финансови разчети за необходимите средства за изграждане на нови гранични контролно-пропускателни пунктове или за разширяване, реконструкция и модернизация на съществуващите; 4. осъществява контрол за разходване на средствата; 5. координира на национално равнище взаимодействието между службите, осъществяващи граничен контрол; 6. решава други въпроси, свързани с граничния контрол.
Области на политика
  • Външна политика
Секретариат
 • Главна дирекция "Гранична полиция", Министерство на вътрешните работи
Секретар
 • Главен комисар Деян Моллов, Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерството на вътрешните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Мария Луиза" 46
  • Пощенски код: 1202
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)982 39 99