Консултативен съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела

Председател
 • Министър на финансите
  Людмила Костова Петкова
Заместник-председател
 • Министър на правосъдието
  Мария Енчева Павлова
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
  Николай Петров Павлов
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Николай Рачев Николов
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Ренета Георгиева Колева
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Веселина Терзийска
 • Секретар на съвета е служител предложен от Дирекция "Съдебна защита" и одобрен от съвета
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
Численост
  • Общо: 10
Функции
  • 1. обсъжда въпроси и осъществява координация и взаимодействие между институциите с оглед на ефективната защита на държавата по международни арбитражни дела; 2. по предложение на председателя, заместник-председателя, членовете на съвета или директора на дирекция "Съдебна защита" на Министерството на финансите разглежда и предлага на министъра на финансите общи стандарти и правила за възлагане на представителството на българската държава по международни арбитражни дела, включително при наличие на рамкови споразумения; 3. по предложение на председателя, заместник-председателя, членовете на съвета или директора на дирекция "Съдебна защита" на Министерството на финансите разглежда и предлага на министъра на финансите примерни образци на споразумения за възлагане на представителството на българската държава по международни арбитражни дела; 4. при необходимост обсъжда насоки относно стратегията за водене на защитата на българската държава и конкретни процесуални действия;
  • 5. изисква и получава информация за хода на делата, за разходваните средства и постигнатите резултати; 6. изисква и получава информация и анализи от държавни органи, юридически лица и други по въпросите от своя компетентност; 7. осъществява международно сътрудничество с цел споделяне на добри практики при разрешаване на арбитражни спорове по международни дела; 8. приема годишна програма за дейността си и представя пред Министерския съвет ежегоден доклад за дейността си.
Области на политика
  • Външна политика
  • Институции
  • Правосъдие и граждански права
Секретариат
 • Дирекция "Съдебна защита", Министерство на финансите
Секретар
 • Секретар на съвета е служител предложен от Дирекция "Съдебна защита" и одобрен от съвета
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Г. С. Раковски" 102
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9859 2800