Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие

Председател
 • Заместник министър-председател
  Людмила Костова Петкова
Заместник-председател
 • Министър на правосъдието
  Мария Енчева Павлова
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Спаска Иванова Кинчева
Членове
 • Министър на вътрешните работи, Министерство на вътрешните работи
  Калин Георгиев Стоянов
 • Министър на труда и социалната политика, Министерство на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов
 • Министър на здравеопазването, Министерство на здравеопазването
  Галя Георгиева Кондева-Мънкова
 • Министър на образованието и науката, Министерство на образованието и науката
  Галин Борисов Цоков
 • Министър на младежта и спорта, Министерство на младежта и спорта
  Георги Николов Глушков
 • Веска Райчева – съдия от Четвърто гражданско отделение във Върховния касационен съд
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Теодора Иванова
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Веселин Иванов Кожухаров
 • Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Олга Минева-Кунчева – председател на Управителния съвет на фондация „Емпруув“
 • Дияна Видева – консултант и координатор на проекти в Асоциация „Деметра“
 • Илиана Бойчева – анализатор в Центъра за изследване на демокрацията
 • Белла Дамянова – координатор „Политики за децата“ в Сдружение „Национална мрежа за децата“
 • Секретар на съвета е началникът на отдел "Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество"
Численост
  • Общо: 17
Функции
  • 1. определя приоритетите в политиките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие; 2. осъществява координация, мониторинг и оценка на изпълнението на политиките и мерките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие; 3. разработва и актуализира координационен механизъм за помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие, и го представя за приемане от Министерския съвет, следи за ефективното му функциониране и дава указания и препоръки по прилагането му; 4. разработва национална програма за превенция и защита от домашното насилие въз основа на определените приоритетни дейности за финансиране и я внася за приемане от Министерския съвет, като прави предложения за актуализирането й при необходимост;
  • 5. изисква и получава информация от държавни органи, юридически лица и други, които имат отношение към превенцията и защитата от домашното насилие; 6. създава и поддържа национална информационна система за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, и списък на юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни; 7. обобщава и анализира резултатите от изпълнението на политиките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност; 8. публикува и разпространява статистическа информация във връзка с домашното насилие при спазване на изискванията на Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни; 9. организира провеждането на информационни, разяснителни и обучителни кампании по въпроси, свързани с домашното насилие; 10. разработва и актуализира проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и защитата от домашното насилие и следи и отчита тяхното изпълнение;
  • 11. дава становища и прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на превенцията и защитата от домашното насилие; 12. разработва проекти на нормативни актове във връзка с превенцията и защитата от домашното насилие и ги внася в Министерския съвет чрез председателя на Националния съвет; 13. одобрява методически указания и участва съвместно с други представители на организации, институции и съдебни органи в разработването на документи, свързани с оценката на риска по този закон; 14. осъществява международно сътрудничество с международни организации и институции с дейност в сферата на превенцията и защитата от домашното насилие, като обменя информация и добри практики; 15. одобрява процедурите по подбор на дейностите за превенция на домашното насилие и специализираните услуги за защита от домашното насилие и осъществява контрол за изпълнението на условията по договора за финансиране; 16. одобрява програмите за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с превенцията и защитата от домашното насилие; 17. поддържа и развива национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск; 18. извършва наблюдение и оценка на въздействието на мерките за превенция и защита от домашното насилие.
Области на политика
  • Вътрешна сигурност
  • Демографска политика
  • Институции
  • Правосъдие и граждански права
Секретариат
 • Отдел "Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Секретар на съвета е началникът на отдел "Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. “Княз Александър Дондуков ” № 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99