Съвет за защита на интелектуалната собственост

Председател
 • Министър на културата
  Найден Владиславов Тодоров
Членове
 • заместник-министър на културата
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на туризма
 • заместник-министър на икономиката и индустрията
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на транспорта и съобщенията
 • председателят на Патентното ведомство или определен от него заместник-председател
 • председателят на Софийския градски съд
 • заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура
 • председателят на Съвета за електронни медии или определен от него член на Съвета
 • председателят на Комисията за защита на конкуренцията или определен от него член на комисията
 • председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или определен от него член на комисията
 • представител на Агенция "Митници"
 • представител на Националната агенция по приходите
 • представител на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи
 • представител на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи
 • Секретар на Съвета е директорът на дирекция "Авторско право и сродните му права" на Министерството на културата
Численост
  • Общо: 18
Функции
  • 1. съдейства на министерствата, ведомствата и другите органи при координацията на дейността им по защита на интелектуалната собственост; 2. разработва приоритетни мерки и действия за повишаване на ефективността от практическото прилагане на нормативните актове, регламентиращи отношения във връзка с интелектуалната собственост; 3. обсъжда проекти за нормативни и други актове, регламентиращи отношения във връзка с интелектуалната собственост; 4. подпомага сътрудничеството с юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на интелектуалната собственост; 5. подпомага изпълнението на значими национални и регионални проекти във връзка със защитата на интелектуалната собственост; 6. наблюдава и анализира правоприлагането в областта на защитата на интелектуалната собственост, като изисква информация от съответните органи за броя и резултатите от извършените проверки; 7. по предложение на председателя изпълнява и други задачи във връзка със защитата на интелектуалната собственост.
Области на политика
  • Институции
  • Култура
  • Култура и образование
  • Наука и технологии
Секретариат
 • Дирекция "Авторско право и сродните му права", Министерство на културата
Секретар
 • Секретар на Съвета е директорът на дирекция "Авторско право и сродните му права" на Министерството на културата
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. Александър Стамболийски 17
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция