Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Председател
 • Заместник министър-председател по социалните политики
  Лазар Манолов Лазаров
Заместник-председател
 • Министър на енергетиката, Министерство на енергетиката
  Росен Иванов Христов
Членове
 • Христо Алексиев - секретар по икономика на президента на Република България
 • Заместник министър-председател по обществения ред и сигурност
  Иван Петев Демерджиев
 • Заместник министър-председател по управление на европейските средства
  Атанас Ангелов Пеканов
 • Заместник министър-председател по икономическите политики
  Христо Владимиров Алексиев
 • Министър на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
 • Министър на земеделието
  Явор Илиев Гечев
 • Министър на транспорта и съобщенията
  Христо Владимиров Алексиев
 • Министър на образованието и науката
  Сашо Георгиев Пенов
 • Министър на здравеопазването
  Асен Георгиев Меджидиев
 • Министър на външните работи
  Николай Милков Милков
 • Министър на иновациите и растежа
  Александър Георгиев Пулев
 • Министър на вътрешните работи
  Иван Петев Демерджиев
 • Министър на електронното управление
  Георги Георгиев Тодоров
 • Министър на туризма
  Илин Павлинов Димитров
 • началник на политическия кабинет на заместник министър-председател - секретар
 • Венко Сабрутев - народен представител от Партия „Продължаваме промяната“
 • Жечо Станков - народен представител от коалиция „ГЕРБ-СДС“
 • Станислав Анастасов - народен представител от Партия „Движение за права и свободи“
 • Драгомир Стойнев - народен представител от коалиция „БСП за България“
 • Владислав Панев - народен представител от коалиция „Демократична България“
 • Искра Михайлова - народен представител от Партия „Възраждане“
 • Румен Радев - заместник- председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
 • Мария Минчева - заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК)
 • Десислава Димитрова - председател на Съвета при Българската търговско – промишлена палата (БТПП) "Кръговата икономика – Зелената алтернатива за България", КИЗА-БГ
 • Любомир Пейновски - член на Управителния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
 • Пламен Бобоков - Съюз за стопанска инициатива (ССИ)
 • Пламен Димитров - Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
 • Димитър Манолов - президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“
 • Акад. Юлиан Ревалски - председател на Българската Академия на науките (БАН)
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора, представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
 • доц. д-р Добри Ярков, двм - Председател на УС на Института за устойчив преход и развитие (ИУПР)
 • Проф. д-р Димитър Димитров - Ректор на Университет за национално и световно стопанство, представител на академичната общност, посочен от Съвета на ректорите
 • Никола Газдов - председател на УС на Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)
 • Диана Димитрова - директор „Природозащитни програми“ на WWF България
 • Д-р Румяна Грозева - изпълнителен директор на Агенция за регионално и икономическо развитие (АРИР)
 • Мартин Владимиров - директор, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията (ЦИД)
 • Веселина Стоянова - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Евгения Петкова - Министерство на иновациите и растежа;
 • Александър Давидков - Министерство на енергетиката
 • Росица Иванова - Администрация на Министерския съвет
 • Ахавни Топакбашян - Администрация на Министерския съвет
Численост
  • Общо: 45
Работни групи
 • Комисия за енергиен преход
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за устойчива мобилност
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за таксономията и устойчивите финанси
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразие и интегрирането на решения, които са базирани на природата
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени
  Дата на откриване: 03.06.2022
Функции
  • Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със: Основните функции на Съвета са свързани с консултиране, координиране и подпомагане на дейности за осъществяване на правителствената политика в областта на Европейската зелена сделка (ЕЗС). 1. предлага проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове и актуализира такива, свързани с ЕЗС; 2. осъществява сътрудничество с международни партньори за осъществяване на политиките на ЕЗС и за възприемане на правителството като надежден и предпочитан стратегически партньор и иноватор на Балканите в ЕЗС; 3. координира взаимодействието между държавните органи, неправителствените и стопанските организации и други заинтересовани страни, имащи пряко и/или косвено отношение с ЕЗС; 4. осъществява и други дейности за постигане на целите за устойчиво развитие на страната и за защита на българските икономически и социални интереси, свързани с ЕЗС; 5. изисква информация за изпълнението на реформите и инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с изпълнението на целите от ЕЗС; 6. при необходимост създава работни групи, включващи членове на Съвета, представители на институции и външни лица или организации, по изпълнението на конкретни дейности по ЕЗС; 7. предлага на Министерския съвет програма за действие, включително финансова рамка, за изпълнение на политики, свързани с ЕЗС и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България; 8. приема годишна програма за дейността си, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година в съответствие с целите, произтичащи от нормативните актове и стратегическите документи, които са насочени към актуалните проблеми в сферата на ЕЗС.
Области на политика
  • Външна политика
  • Наука и технологии
  • Транспорт и пътувания
Секретариат
 • Дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество", Министерство на енергетиката
Секретар
 • началник на политическия кабинет на заместник министър-председател - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Триадица
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" 8
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)9263 152
  • Е-mail: e-energy@me.government.bg
  • Уеб сайт: www.me.government.bg