Национален съвет за хората с увреждания

Председател
 • Заместник министър-председател по климатични политики
  Борислав Димитров Сандов
Заместник-председател
 • Министър на здравеопазването
  Асена Христова Сербезова
 • Министър на труда и социалната политика
  Георги Янчев Гьоков
Членове
 • Веска Събева -председател на Управителния съвет на Асоциацията на родители с деца с епилепсия - заместник-председател
 • Д-р Георги Георгиев - заместник-председател на Българската стопанска камара
 • Капка Панайотова - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Мария Петрова - юридически съветник - представител на Съюз за стопанска инициатива
 • Красимир Коцев - член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата
 • Иван Захариев - представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
 • Асия Гонева - представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
 • Ваня Григорова - представител на Конфедерация на труда „Подкрепа“
 • Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община и председател на Постоянната комисия по труда и социалната политика на Националното сдружение на Общините в Република България
 • Красимир Коцев - председател на сдружение „Съюз на инвалидите в България“
 • Петър Велчев - председател на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
 • Васил Долапчиев - председател на сдружение „Съюз на слепите в България“
 • Любка Александрова - председател на Управителния съвет на сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
 • Мария Кръстева - председател на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
 • Николай Нинов - председател на сдружение „Съюз на глухите в България“
 • Адриан Стоев - член на Контролния съвет на сдружение „Българска асоциация Диабет“
 • Величка Великова - председател на сдружение „Асоциация на сляпо- глухите в България“
 • Маринела Ангелова - председател на сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“
 • Д-р Диана Инджова - председател на сдружение „Център за психологически изследвания“
 • Биляна Иванова - председател на сдружение „Българска Асоциация за невромускулни заболявания“
 • Светослав Чернев - президент на сдружение „Национална организация „Малки български хора“
 • Стефан Данчев - управител на сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
 • Любомир Велков - член на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
 • Павел Савов - председател на сдружение „Българска асоциация за рекреация. интеграция и спорт“
 • Георги Георгиев - председател на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
 • Бончо Бонев - председател на кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
 • Доброслав Илиев - председател на сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм”
 • Златомир Стоянов - председател на Сдружение Национална асоциация на хора с придобити увреждания
 • Божидар Станчев - заместник-председател на Кооперативен съюз „Национален съюз на трудово-производителните кооперации”
 • Стефка Орозова - секретар - главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания” в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” на Министерството на труда и социалната политика
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на културата
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
 • Заместник-министър, Министво на иновациите и растежа
 • Заместник-министър, Министво на електронното управление
Численост
  • Общо: 52
Функции
  • 1. оказва подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните стратегически документи; 2. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания; 3. съдейства за координацията между държавните и местните органи, работодателските и синдикалните организации и организациите на и за хората с увреждания за осъществяване на необходимата подкрепа при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване на хората с увреждания; 4. взаимодейства с други органи по сътрудничество, координация и наблюдение по въпросите, засягащи правата на хората с увреждания; 5. взаимодейства с международни организации с предмет на дейност в подкрепа за хората с увреждания; 6. организира популяризирането на предприетите мерки за преодоляване на установени бариери за упражняване на правата на хората с увреждания в отделни области на подкрепа чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване; 7. обсъжда и приема обобщен годишен доклад за реализираните дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност с осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия от държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на хората с увреждания; 8. отчита ежегодно дейността си пред Министерския съвет.
Области на политика
  • Здраве
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • Стефка Орозова - секретар - главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания” в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” на Министерството на труда и социалната политика
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" No 2
  • Пощенски код: 1501
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)8119 657
  • Е-mail: nharizanova@mlsp.government.bg;secretary-nshu@mlsp.government.bg