Национален съвет за хората с увреждания

Председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
Заместник-председател
 • Министър на здравеопазването
  Асен Георгиев Меджидиев
 • Веска Събева - председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Надя Спасова Клисурска-Жекова
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Емил Ганчев
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Людмила Костова Петкова
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Тома Валериев Томов
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Мария Йорданова Гайдарова
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Поля Занева-Димитрова
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Николай Найденов
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
  Ирина Руменова Щонова
 • Заместник-министър, Министерство на иновациите и растежа
  Стефан Савов
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Ива Венцислава Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
  Петър Георгиев Георгиев
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Борислава Александрова Танева
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Велислава Николаева Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Емил Дечев
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Ренета Георгиева Колева
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
  Теодора Димитрова Генчовска
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието
  Георги Събев
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Ирена Николаева Георгиева
 • Заместник-министър, Министерство на електронното управление
  Благовест Кирилов Кирилов
 • д-р Георги Георгиев - представител на Българската стопанска камара
 • Ваня Пандиева - представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България
 • Радосвета Господинова - представител на Съюза за стопанска инициатива
 • Красимир Коцев - член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата
 • Иван Захариев - представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
 • Асия Гонева - национален секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България
 • Ваня Григорова - представител на Конфедерация на труда "Подкрепа"
 • Албена Атанасова - заместник-кмет на Столичната община и председател на Постоянната комисия по социална политика на Националното сдружение на общините в Република България
 • Красимир Коцев - председател на сдружение „Съюз на инвалидите в България“
 • Петър Велчев - председател на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
 • Васил Долапчиев - председател на сдружение „Съюз на слепите в България“
 • Мария Недялкова - председател на Управителния съвет на сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
 • Божидар Станчев - председател на Кооперативен съюз „Национален съюз на трудово-производителните кооперации“
 • Мария Кръстева - председател на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
 • Николай Нинов - председател на сдружение „Съюз на глухите в България“
 • Адриан Стоев - председател на Контролния съвет на сдружение „Българска асоциация Диабет“
 • Величка Драганова - председател на сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
 • Маринела Ангелова - председател на сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“
 • Ралица Йоргова - директор на сдружение „Център за психологически изследвания“
 • Биляна Иванова - представител на сдружение „Българска Асоциация за невромускулни заболявания“
 • Светослав Чернев - президент на сдружение „Национална организация „Малки български хора“
 • Стефан Данчев - управител на сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
 • Любомир Велков - заместник-председател на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
 • Павел Савов - председател на сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
 • Георги Георгиев - председател на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
 • Бончо Бонев - председател на кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
 • Доброслав Илиев - председател на сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм”
 • Станимир Иванов - заместник-председател на сдружение „Национална асоциация на хора с придобити увреждания“
 • Стефанка Орозова - главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ на Министерството на труда и социалната политика
Численост
  • Общо: 52
Функции
  • 1. оказва подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните стратегически документи; 2. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания; 3. съдейства за координацията между държавните и местните органи, работодателските и синдикалните организации и организациите на и за хората с увреждания за осъществяване на необходимата подкрепа при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване на хората с увреждания; 4. взаимодейства с други органи по сътрудничество, координация и наблюдение по въпросите, засягащи правата на хората с увреждания; 5. взаимодейства с международни организации с предмет на дейност в подкрепа за хората с увреждания; 6. организира популяризирането на предприетите мерки за преодоляване на установени бариери за упражняване на правата на хората с увреждания в отделни области на подкрепа чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване; 7. обсъжда и приема обобщен годишен доклад за реализираните дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност с осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия от държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на хората с увреждания; 8. отчита ежегодно дейността си пред Министерския съвет.
Области на политика
  • Здраве
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • Стефанка Орозова - главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ на Министерството на труда и социалната политика
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" No 2
  • Пощенски код: 1501
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)8119 657
  • Е-mail: nharizanova@mlsp.government.bg;secretary-nshu@mlsp.government.bg