Национален съвет за хората с увреждания

Председател
 • Заместник министър-председател
  Мария Иванова Габриел
Заместник-председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Иванка Николова Шалапатова
 • Министър на здравеопазването
  Христо Русков Хинков
 • Веска Събева - председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Гинка Николаева Машова-Станчева
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Кирил Ценкин
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Георги Марков Клисурски
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Михаил Александров Околийски
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Емилия Цветанова Лазарова
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Николай Найденов
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Димитър Недялков
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
  Ирина Руменова Щонова
 • Заместник-министър, Министерство на иновациите и растежа
  Георги Ангелов
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Ива Венцислава Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
  Иво Георгиев Кацаров
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Виктор Стоянов Стоянов
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Ирена Василева Димитрова
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Емил Дечев
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Ренета Георгиева Колева
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
  Атанас Димитров Запрянов
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието и храните
  Александър Йоцев
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Ирена Николаева Георгиева
 • Заместник-министър, Министерство на електронното управление
  Валентин Атанасов Мундров
 • Георги Георгиев - представител на Българската стопанска камара
 • Митко Николов - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Радосвета Господинова - представител на Съюз за стопанска инициатива
 • Георги Колев - представител на Българската търговско- промишлена палата
 • Иван Захариев - представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
 • Асия Гонева - национален секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България
 • Ваня Григорова - представител на Конфедерация на труда „Подкрепа“
 • Албена Атанасова -заместник-кмет на Столична община и председател на Постоянната комисия по социална политика на Националното сдружение на Общините в Република България
 • Георги Колев - председател на сдружение „Съюз на инвалидите в България“
 • Петър Велчев - председател на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
 • Васил Долапчиев - председател на сдружение „Съюз на слепите в България“
 • Мария Недялкова - председател на Управителния съвет на сдружение „Българска асоциация за лица е интелектуални затруднения“
 • Божидар Станчев - председател на Кооперативен съюз „Национален съюз на трудово-производителните кооперации“
 • Мария Кръстева - председател на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
 • Николай Нинов - председател на сдружение „Съюз на глухите в България“
 • Адриан Стоев - председател на Контролния съвет на сдружение „Българска асоциация Диабет“
 • Величка Драганова - председател на сдружение „Национална Асоциация на сляпо-глухите в България“
 • Маринела Ангелова - председател на сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората е увреждания“
 • Ралица Йоргова - директор на сдружение „Център за психологически изследвания“
 • Антоанета Пенева - председател на сдружение „Българска Асоциация за невромускулни заболявания“
 • Светослав Чернев - президент на сдружение „Национална организация "Малки български хора“
 • Стефан Данчев - управител на сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
 • Любомир Велков - заместник-председател на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на родителите на деца е нарушено зрение“
 • Павел Савов - председател на сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
 • Георги Георгиев - председател на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
 • Бончо Бонев - председател на кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
 • Доброслав Илиев - председател на сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм”
 • Станимир Иванов - заместник-председател на сдружение „Национална асоциация на хора е придобити увреждания“
 • Теодор Цанев - главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ на Министерството на труда и социалната политика
Численост
  • Общо: 53
Функции
  • 1. оказва подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните стратегически документи; 2. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания; 3. съдейства за координацията между държавните и местните органи, работодателските и синдикалните организации и организациите на и за хората с увреждания за осъществяване на необходимата подкрепа при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване на хората с увреждания; 4. взаимодейства с други органи по сътрудничество, координация и наблюдение по въпросите, засягащи правата на хората с увреждания; 5. взаимодейства с международни организации с предмет на дейност в подкрепа за хората с увреждания; 6. организира популяризирането на предприетите мерки за преодоляване на установени бариери за упражняване на правата на хората с увреждания в отделни области на подкрепа чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване; 7. обсъжда и приема обобщен годишен доклад за реализираните дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност с осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия от държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на хората с увреждания; 8. отчита ежегодно дейността си пред Министерския съвет.
Области на политика
  • Здраве
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • Теодор Цанев - главен експерт в отдел „Интеграция на хората с увреждания“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ на Министерството на труда и социалната политика
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" No 2
  • Пощенски код: 1501
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)8119 657
  • Е-mail: nharizanova@mlsp.government.bg;secretary-nshu@mlsp.government.bg