Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Иван Петев Демерджиев
Членове
 • Заместник-министър на вътрешните работи
 • Заместник-министър на труда и социалната политика
 • Заместник-министър на правосъдието
 • Заместник-министър на външните работи
 • Заместник-министър на финансите
 • Заместник-министър на образованието и науката
 • Заместник-министър на здравеопазването
 • Заместник-министър на отбраната
 • Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Елеонора Стоянова Лилова
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Мариана Коцева Тошева
 • Заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
 • Заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване"
 • Директор на Агенция "Митници", Агенция "Митници"
  Павел Тонев Тонев
 • Представител на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България
 • Секретар
 • секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
Численост
  • Общо: 18
Функции
  • 1. разработва, актуализира и предлага на Министерския съвет (МС) стратегически документи в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията; 2. предлага на МС годишни планове за изпълнение на стратегическите документи, отчети за тяхното изпълнение, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграцията, границите, убежището и интеграцията; 3. дава насоки по изпълнението на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията на национално, регионално и европейско ниво; 4. координира дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, неправителствените и международните организации на територията на страната при определяне и провеждане на политиката в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията и при прилагането на съответните стратегически документи; 5. прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията; 6. разглежда и обсъжда програми и инициативи за укрепване на административния капацитет на служителите, които работят в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.
Области на политика
  • Външна политика
  • Външна политика и ЕС
  • Правосъдие и граждански права
Секретариат
 • Дирекция "Миграция", Министерство на вътрешните работи
Секретар
 • Секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: Ул."Шести септември" № 29
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефони: 9825000, 982 28 15, 9824207
  • Е-mail: council-migration@mvr.bg
  • Уеб сайт: www.mvr.bg/nsmgui/