Съвет за координация и сътрудничество

Заместник-председател
 • Министър на правосъдието
  Крум Костадинов Зарков
Членове
 • Съпредседател - Представляващият Висшия съдебен съвет
 • Лозан Панов -Председател на Върховния касационен съд
 • Георги Чолаков - Председател на Върховния административен съд
 • Главният инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
 • Министър на финансите
  Росица Атанасова Велкова-Желева
 • Секретар на съвета се назначава от Министъра на правосъдието
 • Иван Гешев - Главен прокурор на Република България
 • Председател, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  Сотир Стефанов Цацаров
 • Министър на вътрешните работи, Министерство на вътрешните работи
  Иван Петев Демерджиев
Численост
  • Общо: 11
Функции
  • Създава Съвет за координация и сътрудничество, за осъществяване на Националния механизъм за мониторинг чрез осигуряване на координация в сферата на изпълнителната власт, сътрудничество и диалог с други държавни органи и с неправителствените организации и чрез цялостното проследяване и единно докладване за постигнатия напредък по изпълнението на мерки и дейности по върховенство на закона; съдебна реформа; борбата с корупцията по високите етажи на властта и в по-общ план, и борбата с организираната престъпност.
  • 1. отчита напредъка и изпълнението на мерки и дейности по показателите по изпълнението на мерки и дейности по върховенство на закона; съдебна реформа; борбата с корупцията по високите етажи на властта и в по-общ план, и борбата с организираната престъпност. чрез представената информация от компетентните органи; 2. обсъжда конкретни въпроси и затруднения, възникнали при изпълнението на мерките и дейностите по показателите п и координира взаимодействието между отговорните институции; 3. обсъжда предложения за предприемане на последващи действия и мерки , включително законодателни промени. 4. Съветът отчита дейността си пред обществеността, като в срок до 7 дни след всяко заседание публикува на интернет страниците на Министерския съвет, Висшия съдебен съвет и на Министерството на правосъдието протоколите с обсъжданията, изразените становища и приетите решения и доклад за напредъка по изпълнението на мерките и дейностите по показателите, а при провеждане на извънредни заседания – протоколите от тях с обсъжданията, изразените становища и приетите решения. 5. Съветът представя годишен доклад за дейността си пред Министерския съвет и Висшия съдебен съвет. Заместник министър-председателят внася доклада пред Министерския съвет, а представляващият Висшия съдебен съвет внася доклада пред Висшия съдебен съвет.
Области на политика
  • Икономика и финанси
  • Митници и данъци
  • Правосъдие и граждански права
Секретариат
 • Дирекция "Стратегическо развитие и програми", Министерство на правосъдието
Секретар
 • Секретар на съвета се назначава от Министъра на правосъдието
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Славянска" No 1
  • Пощенски код: 1040
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9237555
  • Уеб сайт: www.justice.government.bg