Национален комитет по международно хуманитарно право

Председател
 • Министър на външните работи
  Димитър Борисов Главчев
Заместник-председател
 • заместник-министър на отбраната
Членове
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на здравеопазването
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на културата
 • заместник-министър на околната среда и водите
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • заместник-министър на икономиката и индустрията
 • председателят на Държавната агенция за бежанците
 • председателят на Държавната агенция за закрила на детето
 • председателят на Българския червен кръст
 • служител в дирекция "Права на човека" на Министерството на външните работи
Численост
  • Общо: 15
Функции
  • Комитетът е мултидисциплинарен и междуведомствен орган с консултативен характер по въпросите на международното хуманитарно право със следните функции: 1. консултира и подпомага компетентните ведомства, органи и институции в прилагането на международното хуманитарно право; 2. обсъжда и анализира актуални въпроси с хуманитарен елемент и подпомага компетентните ведомства при вземане на решения по въпроси в областта на международното хуманитарно право; 3. изготвя становища и доклади за съответствие на националното законодателство с международни актове в областта на международното хуманитарно право; 4. определя и препоръчва действия за насърчаване спазването на международното хуманитарно право в съответствие с поетите международни ангажименти, националното законодателство и приетите от Европейския съюз "Насоки за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право"; 5. обсъжда и анализира въпроси, свързани със спазването на международното хуманитарно право при въоръжен конфликт, като закрила на културните ценности, опазване на околната среда, закрила на хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при извънредни ситуации, включително природни бедствия, регламентирано използване на методите и средствата за водене на конфликт; 6. осъществява дейности по разпространение и популяризиране на международното хуманитарно право и повишаване на информираността на обществото и институциите за ролята и значението му; 7. участва в различни форми на международно сътрудничество и обмен на добри практики, включително в глобални и регионални срещи със сходни органи на други държави
Области на политика
  • Външна политика и ЕС
  • Икономика и финанси
  • Правосъдие и граждански права
Секретариат
 • Дирекция "Права на човека" е към ГД "Глобални въпроси", Министерство на външните работи
Секретар
 • служител в дирекция "Права на човека" на Министерството на външните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Слатина
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Александър Жендов 2
  • Пощенски код: 1040
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)9482999