Координационен съвет по концесиите

Членове
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Анна Михнева-Натова
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Красимир Великов Ненов
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Виктор Христов Атанасов
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Ирена Николаева Георгиева
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието и храните
  Георги Тошев
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Чавдар Христов Георгиев
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Таня Кирилова Методиева-Михайлова
 • Заместник-министър, Министерство на иновациите и растежа
  Красимир Якимов
 • Изпълнителен директор, Агенция за публичните предприятия и контрол
  Петя Стоянова Александрова
 • Димитър Главчев - председател на Сметната палата
 • Директор, Агенция за държавна финансова инспекция
  Георги Иванов Йорданов
 • Мариета Немска - директор на дирекция „Координация на политики и концесии“ в администрацията на Министерския съвет
 • Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Стоян Темелакиев
 • Заместник-министър, Министерство на електронното управление
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
Численост
  • Общо: 25
Функции
  • 1. приема и чрез председателя си предлага на Министерския съвет за одобряване Националната стратегия за развитие на концесиите, плана за действие за държавните концесии, както и изменения и допълнения в тях; 2. координира действията по изпълнение на плана за действие за държавните концесии; 3. обсъжда и дава насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори; 4. възлага на АПСК извършването на извънредни проверки на определени концесионни договори; 5. приема годишен доклад за състоянието на концесиите въз основа на одобрените от Министерския съвет годишни отчети на концедентите и на обобщената информация за концесионните договори, предоставена от АПСК.
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Координация на политики и концесии", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Мариета Немска - директор на дирекция „Координация на политики и концесии“ в администрацията на Министерския съвет
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Ал. Дондуков" No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99
  • Е-mail: desp@government.bg
  • Уеб сайт: https://nkrinfo.government.bg/