Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Председател
 • Заместник министър-председател
  Людмила Костова Петкова
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
 • Заместник-министър, Министерство на иновациите и растежа
  Георги Ангелов
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Ива Венцислава Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Ирена Николаева Георгиева
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Юра Йорданова-Витанова
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
  Радостин Илиев Илиев
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Стоян Темелакиев
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Мартин Иванов Дановски
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Невяна Михайлова Митева-Матеева
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Георги Николов Николов
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието и храните
  Иван Капитанов
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Емилия Цветанова Лазарова
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Добромира Ангелова Карева
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Виктор Стоянов Стоянов
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Ренета Георгиева Колева
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Димитър Недялков
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
  Петър Георгиев Младенов
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Теодора Иванова
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за българите в чужбина
  Райна Димитрова Манджукова
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Мариана Коцева Тошева
 • Изпълнителен директор, Агенция по заетостта
  Смилен Валентинов Вълов
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Веселин Иванов Кожухаров
 • Добринка Кръстева - началник на отдел „Наблюдение и анализ“ в дирекция „Централно координационно звено“ на Министерството на финансите
 • Антоанета Христова - директор на Института за изследване на населението и човека, Българска академия на науките
 • Кмет на община, Общинска администрация - Мъглиж
  Душо Иванов Гавазов
 • Алберта Алкалай - Сдружение „Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“
 • Асен Карагьозов - Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив“
 • Асен Колев - Сдружение „Инфорома"
 • Биляна Гяурова - Фондация „Български институт за правни ВЕГЕРТСЕДЕР инициативи"
 • Елена Кабакчиева - Фондация "Здраве и социално развитие"
 • Ивайло Иванов - Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация"
 • Красимир Премянов - Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България"
 • Мария Стоименова - Фондация „Гюлчай"
 • Минчо Бенов - Фондация „Подслон за човечеството“
 • Михай Христов - Сдружение „Център за аромънски език и култура"
 • Мюзеям Али - Сдружение „Хаячи"
 • Никола Костов - Сдружение „Дружество на армъните /аромъните" - гр. Дупница
 • Никола Къчев - Сдружение „Федерация на културно- просветните дружества на каракачаните в България“
 • Оник Пилибосян - Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"
 • Пепа Илиева - Фондация „Етнопалитра"
 • Пламка Любомирова - Сдружение „Асоциация на власите в България"
 • Румен Сечков - Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"
 • Сашка Гъделева - Народно читалище „Шалом Алейхем-1945 г."
 • Юлия Борчева - Фондация „Асоциация за консултации, развитие и обучение „ИМЕОН-БАЛКАНИ"
 • Юлиян Георгиев - Народно читалище „Романо дром-2002"
 • Секретар на съвета е началникът на отдел "Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество"
Численост
  • Общо: 48
Работни групи
 • Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз
  Дата на откриване: 04.08.2017
 • Междуведомствена работна група за мониторинг на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и правни промени
  Дата на откриване: 04.08.2017
Функции
  • Националният съвет съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.
  • Съвета консултира Министерския съвет; - обсъжда проекти на нормативни и други актове, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; - обсъжда проекти на актове на Министерския съвет и дава становище за съответствието им с целите на политиката за интеграция и защита на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; , координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и за развитие на междуетническите отношения; - консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - реализира и управлява международни проекти и програми, имащи за цел осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, включително проекти, финансирани от структурните фондове и програмите на Европейския съюз и други донори; - координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел; - самостоятелно или съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика в областта на защитата от дискриминация по етнически признак; - организира провеждането на изследвания и оказва помощ при координацията на изследователската дейност на държавните институции, представени в Националния съвет, по въпроси, засягащи неговата дейност; - подпомага изпълнението на значими национални и регионални проекти, насочени към постигане на целите по чл. 2; - оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти; - координира дейността на представените в Националния съвет държавни институции по борбата с расизма и ксенофобията; - представя до 31 март в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността си; - одобрява и представя в Министерския съвет ежегоден административен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.", който Министерският съвет внася за приемане в Народното събрание в сроковете, предвидени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).
Области на политика
  • Здраве
  • Икономика и финанси
  • Култура
Секретариат
 • Отдел "Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Секретар на съвета е началникът на отдел "Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков"1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99