Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Председател
 • Заместник министър-председател по ефективно управление
  Калина Бориславова Константинова
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Иван Кръстев Кръстев
 • Елена Кабакчиева - Фондация "Здраве и социално развитие"
 • Ивайло Иванов - Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация"
 • Костадин Банов - Фондация „Танцово изкуство и култура" - Ботевград
 • Красимир Премянов - Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България"
 • Мария Стоименова - Фондация „Гюлчай”
 • Минчо Бенов - Фондация „Подслон за човечеството/Хабитат България"
 • Михай Христов - Сдружение „Център за аромънски език и култура"
 • Мюзеям Али - Сдружение „Женско ромско сдружение „Хаячи"
 • Никола Костов - Сдружение „Дружество на армъните /аромъните" - гр. Дупница
 • Оник Пилибосян - Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"
 • Пепа Илиева - Фондация „Етнопалитра"
 • Пламка Любомирова - Сдружение „Асоциация на власите в България"
 • Румян Сечков - Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"
 • Cашка Гъделиева - Народно читалище „Шалом Алейхем-1945 г."
 • Станка Тачева - Йоргова - Сдружение „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора"
 • Христо Христов - Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България"
 • Юлия Борчева - Фондация .Асоциация за консултации, развитие и обучение „ИМЕОН-БАЛКАНИ"
 • Юлиян Георгиев - Народно читалище „Романо дром-2002"
 • Калоян Методиев - началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Ива Венцислава Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Мариела Тодорова Модева
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
  Йордан Любомиров Божилов
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Таня Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Росица Атанасова Велкова-Желева
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Велислава Николаева Петрова
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Борислав Ганчев
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието
  Момчил Стефанов Неков
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Мария Йорданова Гайдарова
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Невена Димитрова Цанкова
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Юрий Димитров Вълковски
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Мария Николова Ачкова
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Николай Найденов
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
  Диана Стоянова Иванова
 • Карина Ангелиева - заместник-министър на иновациите и растежа
 • Заместник-министър, Министерство на електронното управление
  Александър Илиев Йоловски
 • Председател, Национален статистически институт
  Сергей Цветанов Цветарски
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Елеонора Стоянова Лилова
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за българите в чужбина
  Тодор Ванчев Ванчев
 • Мариана Тошева - председател на Държавната агенция за бежанците
 • Изпълнителен директор, Агенция по заетостта
  Смилен Валентинов Вълов
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Румяна Димитрова Петкова
 • Добринка Кръстева - представител на дирекция „Централното координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет
 • Антоанета Христова - Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките
 • Димитринка Каменова - кмет на община Берковица, представител на Националното сдружение на общините в Република България
 • Алберта Алкалай - Сдружение „Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“
 • Асен Карагьозов - Фондация за регионално развитие „Рома Пловдив"
 • Асен Колев - Сдружение „Инфорома"
 • Биляна Гяурова-Вегертседер - Фондация „Български институт за правни инициативи"
 • Росица Иванова - секретар
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Численост
  • Общо: 60
Работни групи
 • Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз
  Дата на откриване: 04.08.2017
 • Междуведомствена работна група за мониторинг на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и правни промени
  Дата на откриване: 04.08.2017
Функции
  • Националният съвет съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.
  • Съвета консултира Министерския съвет; - обсъжда проекти на нормативни и други актове, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; - обсъжда проекти на актове на Министерския съвет и дава становище за съответствието им с целите на политиката за интеграция и защита на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; , координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и за развитие на междуетническите отношения; - консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - реализира и управлява международни проекти и програми, имащи за цел осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, включително проекти, финансирани от структурните фондове и програмите на Европейския съюз и други донори; - координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел; - самостоятелно или съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика в областта на защитата от дискриминация по етнически признак; - организира провеждането на изследвания и оказва помощ при координацията на изследователската дейност на държавните институции, представени в Националния съвет, по въпроси, засягащи неговата дейност; - подпомага изпълнението на значими национални и регионални проекти, насочени към постигане на целите по чл. 2; - оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти; - координира дейността на представените в Националния съвет държавни институции по борбата с расизма и ксенофобията; - представя до 31 март в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността си; - одобрява и представя в Министерския съвет ежегоден административен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.", който Министерският съвет внася за приемане в Народното събрание в сроковете, предвидени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).
Области на политика
  • Здраве
  • Икономика и финанси
  • Култура
Секретариат
 • Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Росица Иванова - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков"1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 36 22