Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Председател
 • Заместник министър-председател по икономическите и социалните политики
  Гълъб Спасов Донев
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Иван Кръстев Кръстев
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Георги Атанасов Самандов
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
  Пламен Христов Йорданов
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Венцислав Катинов
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Зарица Георгиева Динкова
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Иван Петев Демерджиев
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието, храните и горите
  Георги Велчев Събев
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Ваня Стоянова Стойнева
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Александър Николов Златанов
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Весела Данаилова Кондакова
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Ренета Георгиева Колева
 • Председател, Национален статистически институт
  Сергей Цветанов Цветарски
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Елеонора Стоянова Лилова
 • Председател, Държавна агенция за българите в чужбина
  Тодор Ванчев Ванчев
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Петя Ангелова Първанова
 • Изпълнителен директор, Агенция по заетостта
  Драгомир Джованов Николов
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Румяна Димитрова Петкова
 • Добринка Кръстева - началник на отдел „Наблюдение и анализ“, дирекция „Централното координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет
 • Антоанета Русинова-Христова - Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките
 • Димитранка Каменова - кмет на община Берковица, представител на Националното сдружение на общините в Република България
 • Алберта Алкалай - Сдружение „Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“
 • Александър Оскар - Сдружение „Организация на евреите в България „Шалом"
 • Антон Карагьозов - Фондация за регионално развитие „Рома 1995“
 • Асен Колев - Сдружение „Инфорома"
 • Биляна Гяурова - Вегертседер - Фондация „Български институт за правни инициативи"
 • Борис Николов - Сдружение „Съюз на военноинвалидните кооперации в България"
 • Борислав Цеков - Сдружение „Институт за модерна политика"
 • Георги Баков - Народно читалище „Симона 2002"
 • Велчо Кръстев - Сдружение „Регионално сдружение на занаятчиите „Технитари"
 • Елена Кабакчиева - Фондация "Здраве и социално развитие"
 • Зюмбюла Спасова - Фондация „Ромска интеграция"
 • Ивайло Иванов - Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация"
 • Костадин Банов - Фондация „Танцово изкуство и култура" - Ботевград
 • Красимир Премянов - Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България"
 • Мария Стоименова - Фондация „Гюлчай"
 • Минчо Бенов - Фондация „Подслон за човечеството/Хабитат България"
 • Михай Христов - Фондация „Областен ромски съюз"
 • Мюзеям Али - Сдружение „Женско ромско сдружение „Хаячи"
 • Никола Костов - Сдружение „Дружество на армъните /аромъните“ - гр. Дупница
 • Оник Пилибосян - Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"
 • Пепа Илиева - Фондация „Етнопалитра"
 • Пламка Любомирова - Сдружение „Асоциация на власите в България"
 • Румен Сечков - Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"
 • Сашка Гъделиева - Народно читалище „Шалом Алейхем-1945 г."
 • Станка Тачева- Йоргова - Сдружение „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора"
 • Христо Христов - Сдружение „Федерация на културно- просветните дружества на каракачаните в България"
 • Юлия Борчева - Фондация „Асоциация за консултации, развитие и обучение „ИМЕОН-БАЛКАНИ"
 • Юлиян Георгиев - Народно читалище „Романо дром-2002"
 • служител - в АМС - секретар
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
Численост
  • Общо: 60
Работни групи
 • Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз
  Дата на откриване: 04.08.2017
 • Междуведомствена работна група за мониторинг на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и правни промени
  Дата на откриване: 04.08.2017
Функции
  • Националният съвет съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.
  • Съвета консултира Министерския съвет; - обсъжда проекти на нормативни и други актове, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; - обсъжда проекти на актове на Министерския съвет и дава становище за съответствието им с целите на политиката за интеграция и защита на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; , координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и за развитие на междуетническите отношения; - консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - реализира и управлява международни проекти и програми, имащи за цел осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, включително проекти, финансирани от структурните фондове и програмите на Европейския съюз и други донори; - координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел; - самостоятелно или съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика в областта на защитата от дискриминация по етнически признак; - организира провеждането на изследвания и оказва помощ при координацията на изследователската дейност на държавните институции, представени в Националния съвет, по въпроси, засягащи неговата дейност; - подпомага изпълнението на значими национални и регионални проекти, насочени към постигане на целите по чл. 2; - оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти; - координира дейността на представените в Националния съвет държавни институции по борбата с расизма и ксенофобията; - представя до 31 март в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността си; - одобрява и представя в Министерския съвет ежегоден административен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.", който Министерският съвет внася за приемане в Народното събрание в сроковете, предвидени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).
Области на политика
  • Здраве
  • Икономика и финанси
  • Култура
Секретариат
 • Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • служител - в АМС - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков"1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 36 22