Национален съвет за тристранно сътрудничество

Председател
 • Заместник министър-председател по икономическите и социалните политики
  Гълъб Спасов Донев
Членове
 • Българска стопанска камара (БСК) - Божидар Данев - заместник-председател
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - Пламен Димитров - заместник-председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Гълъб Спасов Донев
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - Иван Кокалов - представител
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - Веселин Никифоров - представител
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - Николай Ненков - представител
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - Чавдар Христов - представител
 • Конфедерация на труда „Подкрепа“ - Димитър Манолов - представител
 • Конфедерация на труда „Подкрепа“- Иоанис Партениотис - представител
 • Българска стопанска камара (БСК) - Димитър Бранков - представител
 • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) - Васил Велев - представител
 • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) - Ивелин Желязков - представител
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - Кирил Домусчиев - представител
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - Румяна Георгиева - представител
 • Българска търговско-промишлена палата (БТПП) - Цветан Симеонов - представител
 • Българска търговско-промишлена палата (БТПП) - Васил Тодоров - представител
 • Министър на финансите
  Асен Васков Василев
 • секретар - Васка Шушнева
Численост
  • Общо: 19
Работни групи
 • Към НСТС се създават постоянни комисии по въпросите на: 1. доходите и жизненото равнище; 2. осигурителните отношения; 3. трудовото законодателство; 4. социалните последици от преструктурирането и от приватизацията; 5. бюджетната политика.
  Дата на откриване: 15.01.2003
Функции
  • обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на: - трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; - здравословните и безопасните условия на труд; - заетостта, безработицата и професионалната квалификация; - общественото и здравното осигуряване; - доходите и жизненото равнище; - въпроси, свързани с бюджетната политика; - социалните последици от преструктурирането и приватизацията. - осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище; - координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни
Области на политика
  • Бизнес
  • Здраве
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • секретар - Васка Шушнева
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 20 32
  • Е-mail: Secretariat_NSTS@government.bg