Национален съвет за тристранно сътрудничество

Председател
 • Заместник министър-председател
  Людмила Костова Петкова
Заместник-председател
 • Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда "Подкрепа"
 • Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара (БСК)
Членове
 • Министър на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов
 • Пламен Димитров, представител на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
 • Иван Кокалов, представител на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
 • Чавдар Христов, представител на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
 • Иоанис Партениотис, представител на Конфедерация на труда "Подкрепа"
 • Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
 • Кънчо Стойчев, представител на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
 • Мария Минчева, представител на Българска стопанска камара (БСК)
 • Цветан Симеонов, представител на Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
 • Васил Тодоров, представител на Българска търговско-промишлена палата (БТПП)
 • Кирил Домусчиев, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
 • Румяна Георгиева, представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
 • Орлин Тимов, представител на Съюза за стопанска инициатива (ССИ)
 • Нончо Димитров, представител на Съюза за стопанска инициатива (ССИ)
 • Васка Шушнева, секретар на НСТС
Численост
  • Общо: 18
Работни групи
 • Постоянни комисии по въпросите на: 1. доходите и жизненото равнище; 2. осигурителните отношения; 3. трудовото законодателство; 4. социалните последици от преструктурирането и от приватизацията; 5. бюджетната политика.
  Дата на откриване: 15.01.2003
Функции
  • Обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; здравословните и безопасните условия на труд; заетостта, безработицата и професионалната квалификация; общественото и здравното осигуряване; доходите и жизненото равнище; въпроси, свързани с бюджетната политика; социалните последици от преструктурирането и приватизацията. осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище; координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни.
Области на политика
  • Доходи и социално подпомагане
  • Икономика и финанси
  • Осигуряване и труд
Секретариат
 • Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Васка Шушнева, секретар на НСТС
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)940 20 32
  • Е-mail: Secretariat_NSTS@government.bg