Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Председател
 • Министър на финансите
  Людмила Костова Петкова
Членове
 • Димитър Радев - Управител на Българската народна банка - съпредседател
 • Андрей Гюров - подуправител на Българската народна банка и ръководител на работна подгрупа "Пари"(банкноти и монети)"
 • Петър Чобанов - подуправител на Българската народна банка и ръководител на работна подгрупа "Платежни системи и доставчици на платежни услуги"
 • Радослав Миленков - подуправител на Българската народна банка и ръководител на работна подгрупа "Кредитни и други финансови институции"
 • Мария Филипова - заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководител на работна група "Небанков финансов сектор"
 • Главен секетар на Министерския съвет и ръководител на работна група "Публична администрация"
 • Председател, Държавна агенция "Национална сигурност"
  Пламен Тончев
 • Директор на дирекция "Европейски въпроси и политики"
 • Заместник-министър, Министерство на електронното управление
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
 • Заместник-министър на икономиката и индустрията и ръководител на работна група "Защита на потребителите"
 • Заместник-министър на финансите и ръководител на работни групи "Макроикономически анализи и публични финанси" и "Комуникации"
 • Заместник-министър на икономиката и индустрията и ръководител на работна група "Нефинансов сектор"
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
Численост
  • Общо: 17
Работни групи
 • Работна група "Макроикономически анализи и публични финанси"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Публична администрация"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Небанков финансов сектор"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Нефинансов сектор"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Защита на потребителите"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Комуникации"
  Дата на откриване: 31.03.2021
Функции
  • 1.Организира и координира практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната, с индикативна дата за членство в еврозоната от 1 януари 2025 г.; 2. Одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната;
  • 3.Следи за изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото в Република България, като при необходимост разработва и предлага за приемане от Министерския съвет неговата актуализация; 4. Във връзка с дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари, Съветът се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност по глава десета от Закона за Комисията за финансов надзор;
  • 5. ръководи, организира и координира работата на експертните работни групи 6. предлага мерки за финансово осигуряване, за укрепване на административния капацитет, за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни дейности, както и други мерки, необходими за подготовката за въвеждане на еврото в Република България; 7. изпълнява и други задачи във връзка с подготовката за присъединяване към еврозоната.
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Европейски въпроси и политики", Министерство на финансите
Секретар
 • Директор на дирекция "Европейски въпроси и политики"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Г. С. Раковски № 102
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 98591
  • Е-mail: secretary.evp@minfin.bg