Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Председател
 • Министър на финансите
  Росица Атанасова Велкова-Желева
Членове
 • Управителят на Българската народна банка - съпредседател
 • Ръководителите на експертните работни групи и подгрупи
 • Заместник-министър на външните работи
 • Заместник-министър на правосъдието
 • Заместник-министър на вътрешните работи
 • Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност"
 • Заместник-министър на транспорта и съобщенията
 • Член на политическия кабинет на министър-председателя
 • Секретар - директорът на дирекция "Икономическа и финансова политика"
Численост
  • Общо: 16
Наблюдатели
 • генералният директор на Генерална дирекция "Европейски въпроси" на Министерството на външните работи
 • директорът на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в Администрацията на Министерския съвет
 • директорът на дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите
 • директорът на дирекция "Международни отношения" на Българската народна банка и/или съветник на управителя на Българската народна банка
Работни групи
 • Работна група "Макроикономически анализи и публични финанси"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Публична администрация"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Небанков финансов сектор"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Нефинансов сектор"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Защита на потребителите"
  Дата на откриване: 31.03.2021
 • Работна група "Комуникации"
  Дата на откриване: 31.03.2021
Функции
  • 1. организира и координира практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната; 2. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната; 3. в срок до 30 юни 2021 г. разработва проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, с индикативна дата за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г.;
  • 4. след приемане на плана по т. 3 от Министерския съвет следи за неговото изпълнение и подготвя доклади до Министерския съвет за напредъка по подготовката; 5. във връзка с дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари, Съветът се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност по глава десета от Закона за Комисията за финансов надзор; 6. при необходимост разработва и предлага за одобряване от Министерския съвет актуализация на приетия Национален план за въвеждане на еврото в Република България
  • 7. ръководи, организира и координира работата на експертните работни групи 8. предлага мерки за финансово осигуряване, за укрепване на административния капацитет, за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни дейности, както и други мерки, необходими за подготовката за въвеждане на еврото в Република България; 9. изпълнява и други задачи във връзка с подготовката за присъединяване към еврозоната
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Икономическа и финансова политика", Министерство на финансите
Секретар
 • Секретар - директорът на дирекция "Икономическа и финансова политика"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Г. С. Раковски № 102
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 98591
  • Е-mail: S.R.Dimitrova@minfin.bg