Национален съвет по антикорупционни политики

Председател
 • Министър-председател
  Гълъб Спасов Донев
Заместник-председател
 • Министър на правосъдието
  Крум Костадинов Зарков
Членове
 • Заместник министър-председател по обществения ред и сигурност
  Иван Петев Демерджиев
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
  Емил Дечев
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Моника Димитрова-Бийчър
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
  Димитър Маргаритов Йотов
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Александър Кирилов Свраков
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Пламен Иванов Данаилов
 • Заместник-министър, Министерство на електронното управление
  Адриана Иванова Попова
 • Лада Паунова, Заместник-председател и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд
 • Мариника Чернева, Заместник-председател на Върховния административен съд
 • Теодора Точкова, Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
 • Заместник-председател, Държавна агенция "Национална сигурност"
  Румен Георгиев
 • Мария Томова, Ръководител на Главния инспекторат към Министерския съвет
 • Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Анна Адамова, Съветник в политическия кабинет на министър-председателя
Численост
  • Общо: 16
Наблюдатели
 • Към съвета се създава и функционира Граждански съвет
Работни групи
 • Граждански съвет
  Дата на откриване: 28.09.2018
Функции
  • Съветът е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията
  • координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
  • следи и отчита изпълнението на приетите по съответния ред стратегически и програмни документи и организира независими външни оценки на изпълнението им;
  • обсъжда резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност;
  • обсъжда информация и конкретни проблеми при провеждането на антикорупционните политики;
  • обсъжда и дава становища по анализи и доклади, които имат отношение към антикорупцията;
  • прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
  • изслушва представители на институциите във връзка с формулиране и изпълнение на мерки и действия за превенция и противодействие на корупцията;
  • предлага възлагането на проверки от Главния инспекторат към Министерския съвет
Области на политика
  • Икономика и финанси
  • Институции
Секретариат
 • Главен инспекторат, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Анна Адамова, Съветник в политическия кабинет на министър-председателя
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция