Национален съвет по антикорупционни политики

Председател
 • Министър-председател
  Димитър Борисов Главчев
Заместник-председател
 • Министър на правосъдието
  Мария Енчева Павлова
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Красимир Великов Ненов
 • Лада Паунова - заместник-председател и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд
 • Мариника Чернева - заместник-председател на Върховния административен съд
 • Теодора Точкова - главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
 • Деньо Денев - заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност
 • Мария Томова - ръководител на Главния инспекторат към Министерския съвет
 • Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Заместник-министър, Министерство на електронното управление
 • Член на Политически кабинет на Министър-председател
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • аместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
Численост
  • Общо: 16
Наблюдатели
 • Към съвета се създава и функционира Граждански съвет
Работни групи
 • Граждански съвет
  Дата на откриване: 28.09.2018
Функции
  • Съветът е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията
  • Координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
  • Следи и отчита изпълнението на приетите по съответния ред стратегически и програмни документи и организира независими външни оценки на изпълнението им;
  • Обсъжда резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност;
  • Обсъжда информация и конкретни проблеми при провеждането на антикорупционните политики;
  • Обсъжда и дава становища по анализи и доклади, които имат отношение към антикорупцията;
  • Прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
  • Изслушва представители на институциите във връзка с формулиране и изпълнение на мерки и действия за превенция и противодействие на корупцията;
  • Предлага възлагането на проверки от Главния инспекторат към Министерския съвет
Области на политика
  • Икономика и финанси
  • Институции
Секретариат
 • Главен инспекторат, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Член на Политически кабинет на Министър-председател
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция