Съвет за интелигентен растеж

Председател
 • Министър-председател
  Димитър Борисов Главчев
Членове
 • Министър или заместник-министър на Министерството на образованието и науката
 • Министър или заместник-министър на Министерството на иновациите и растежа
 • Министър или заместник-министър на Министерството на транспорта и съобщенията
 • Министър или заместник-министър на Министерството на земеделието
 • Четирима представители на индустрията – авторитетни представители на бизнеса от приоритетните технологични сектори на икономиката
 • Четирима представители на научните и академичните среди
 • Секретар
Численост
  • Общо: 9
Функции
  • Определя насоките на развитие на тематичните области на икономиката, визията, стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 г. (ИСИС)
  • 1. определя приоритетите в сферата на образованието, науката, иновациите, информационните и комуникационните технологии; 2. координира изпълнението на ИСИС; 3. разглежда годишни доклади за изпълнение на ИСИС съгласно мониторинговия механизъм; 4. предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е необходимо; предложението за промяна/допълнение се внася от водещото ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос; 5. приема набор от дейности за осигуряване изпълнението на ИСИС на базата на тригодишната бюджетна прогноза и програми на Комитетите за наблюдение на всяко от водещите ведомства и в съответствие с предложенията на бизнеса, научните и академичните среди, които да залегнат в бюджетната прогноза за следващата бюджетна година; 6. координира политиките по управление на функциите на Националния иновационен фонд и на Фонд "Научни изследвания".
Области на политика
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
  • Наука и технологии
Секретариат
 • Дирекция "Политики и анализи", Министерство на иновациите и растежа
Секретар
 • Секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Княз Александър I № 12
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 76 04
  • Е-mail: docs@mig.government.bg