Национален икономически съвет

Председател
 • Министър на икономиката и индустрията
  Петко Георгиев Николов
Членове
 • Заместник-министър на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър на иновациите и растежа
 • Заместник-министър на труда и социалната политика
 • Заместник-министър на финансите
 • Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър на външните работи
 • Заместник-министър на образованието и науката
 • Заместник-министър на енергетиката
 • Заместник-министър на туризма
 • Заместник-министър на околната среда и водите
 • Заместник-министър на транспорта и съобщенията
 • Заместник-министър на земеделието и храните
 • Заместник-министър на електронното управление
 • Председател или заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
 • Председателят, изпълнителният председател или заместник-председател на Българската стопанска камара
 • Председател или заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата
 • Председател или заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
 • Председател или друг член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива
 • Секретар на съвета е служител в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ на Министерството на икономиката
Численост
  • Общо: 21
Наблюдатели
 • В работата на съвета вземат участие със съвещателен глас представители на политическите кабинети на заместник министър-председателите, както и един представител на Българската академия на науките.
Функции
  • 1. анализира и предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;
  • 2. изготвя препоръки и консултира правителството по проблемите на общото икономическо развитие на страната;
  • 3. разработва и предлага икономически и правни регулатори за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
  • 4. организира, анализира и контролира взаимодействието между органите на изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на бизнеса
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", Министерство на икономиката и индустрията
Секретар
 • Секретар на съвета е служител в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ на Министерството на икономиката
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Славянска" №8
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: лице за контакт Николина Маджева 940 7227
  • Е-mail: n.madjeva@mi.government.bg