Председател
 • Министър на здравеопазването
  Галя Георгиева Кондева-Мънкова
Членове
 • д-р Мария Замфирова, държ. експерт, Д "МДПП", МЗ
 • д-р Вяра Тонева, зам.-председател на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към МЗ
 • доц. д-р Денчо Османлиев, председател на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към МЗ
 • доц. д-р Донка Стефанова, зам.-председател на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към МЗ
 • Анина Чилева, председател на Коалиция АНТИСПИН
 • инж. Даниел Панов, председател на Националното сдружение на общините в Р България
 • Христо Григоров, председател на Български Червен Кръст
 • доц. д-р Михаил Околийски, Управляващ офиса на Световната здравна организация в България
 • Матайс льо Руте, представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България
 • Радослав Стаменков, Ръководител на мисията на Международната организация по миграция за България
 • Анна Любенова, секретар на фондация "Инициатива за здраве", гр. София
 • Спаска Петрова, експерт към сдружение "Нов път", гр. Враца
 • Сашо Ковачев, председател на сдружение "ЛАРГО", гр. Кюстендил
 • д-р Елена Кабакчиева, председател на фондация "Здраве и социално развитие", гр. София
 • д-р Даниела Йорданова, Председател на фондация "И", гр. Варна
 • Елена Биринджиева, председател на сдружение "Здраве без граници", гр. София
 • Ана Балканджиева, член на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към МЗ
 • Павел Малинов, председател на фондация "Каспар Хаузер", гр. София
 • Д-р Тонка Върлева Началник на отдел "Специализирани донорски програми", дирекция "Международни дейности, проекти и програми",МЗ
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
 • Заместник-министър, Министерство на културата
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • Заместник-председател, Държавна агенция за закрила на детето
 • Заместник-председател, Държавна агенция за бежанците
Численост
  • Общо: 33
Функции
  • 1. разработва и предлага на Министерския съвет национална политика за превенция и ограничаване разпространението на СПИН, туберкулоза и СПИ; 2. предлага на Министерския съвет национална програма за превенция и контрол на СПИН и СПИ и национална програма за превенция и контрол на туберкулозата; 3. координира дейностите на държавните органи за предотвратяване на разпространението на СПИН и СПИ, както и на туберкулозата; 4. анализира данните за разпространението на СПИН, СПИ и туберкулоза, като информира Министерския съвет и обществеността за съществуващите тенденции и предлага мерки за намаляване на заболяемостта с оглед недопускане на негативни последици за здравето на нацията; 5. осъществява връзка и подпомага дейностите на неправителствените организации за превенция на СПИН, СПИ и туберкулоза; 6. предлага на Министерския съвет становища по разработени от международни организации проекти на декларации, конвенции, споразумения и други документи за превенция и ограничаване на СПИН, СПИ и туберкулоза; 7. взема решения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения по международни програми, включително при изготвянето на искания за продължаване на финансиране към донори и при избора на главен получател, който да управлява програмите, финансирани с безвъзмездна помощ; 8. осъществява контрол и осигурява наблюдение над изпълнението на междуродни програми, които са част от националния отговор по проблемите на СПИН, туберкулоза и СПИ и се финансират от външни донори, като Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария; 9. кандидатства чрез онлайн платформа с искане за финансиране пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Области на политика
  • Външна политика
  • Здраве
Секретар
 • Д-р Тонка Върлева Началник на отдел "Специализирани донорски програми", дирекция "Международни дейности, проекти и програми",МЗ
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефони: (02)9301 152, 02/946 14 82
  • Е-mail: tvarleva@mh.government.bg