Национален съвет по демографска политика

Председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов
Заместник-председател
 • Заместник-министър на труда и социалната политика
Членове
 • Заместник-министър на правосъдието
 • Заместник-министър на вътрешните работи
 • Заместник-министър на външните работи
 • Заместник-министър на финансите
 • Заместник-министър на отбраната
 • Заместник-министър на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър на енергетиката
 • Заместник-министър на земеделието
 • Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър на транспорта и съобщенията
 • Заместник-министър на околната среда и водите
 • Заместник-министър на здравеопазването
 • Заместник-министър на образованието и науката
 • Заместник-министър на културата
 • Заместник-министър на младежта и спорта
 • Заместник-министър на иновациите и растежа
 • Заместник-министър на електронното управление
 • Изпълнителен директор, Агенция по заетостта
  Смилен Валентинов Вълов
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Веселин Иванов Кожухаров
 • Изпълнителен директор, Агенция за хората с увреждания
  Георги Йорданов Йорданов
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
  Екатерина Асенова
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за българите в чужбина
  Райна Димитрова Манджукова
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Теодора Иванова
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Мариана Коцева Тошева
 • Управител, Национален осигурителен институт
  Ивайло Цветанов Иванов
 • УПРАВИТЕЛ, Национална здравноосигурителна каса
  вр.и.д Момчил Стефанов Мавров
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • По един представител на представителните организации на национално равнище на работниците/служителите и на работодателите
 • Изпълнителният директор или упълномощено от него лице на Националното сдружение на общините в Република България
 • Председателят или упълномощено от него лице на Българския Червен кръст
 • Ръководен държавен служител в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции" на Министерството на труда и социалната политика, секретар на Съвета
Численост
  • Общо: 33
Функции
  • Обсъжда, дава становища и одобрява проектите на годишните отчети и на годишните планове за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012 - 2030 г.), наричана по-нататък "демографска стратегия", преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;
  • Обсъжда, дава становища и одобрява проектите на двугодишните доклади за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012 - 2030 г.) в секторните политики преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;
  • Обсъжда, дава становища и препоръки по законопроекти и по проекти на други актове с въздействие върху демографското развитие и развитието на качеството на човешкия капитал, заложени в годишните планове за мониторинг на изпълнението на демографската стратегия;
  • Обсъжда, дава становища и препоръки за развитие на демографската политика на базата на официални резултати от социологически и други интердисциплинарни проучвания, отнасящи се до различни процеси или аспекти на демографското развитие;
  • Обсъжда, дава становища и препоръки по проекти на регионални и областни стратегии и/или планове за демографско развитие за преодоляване на демографските дисбаланси, които могат да бъдат и част от интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2;
  • Обсъжда, дава становища и препоръки и взема решения и по други въпроси, свързани с провеждането и развитието на демографската политика.
Области на политика
  • Демографска политика
Секретариат
 • Дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • Ръководен държавен служител в дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции" на Министерството на труда и социалната политика, секретар на Съвета
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Триадица 2
  • Пощенски код: 1051
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 8119 443