Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

Председател
 • Министър на външните работи
  Димитър Борисов Главчев
Заместник-председател
 • Министър на отбраната
  Атанас Димитров Запрянов
Членове
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на отбраната
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на икономиката и индустрията
 • заместник-министър на енергетиката
 • заместник-министър на туризма
 • заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
 • Председател, Държавна комисия по сигурността на информацията
  Цвятко Георгиев Георгиев
 • служител в Министерство на Външните работи
Численост
  • Общо: 13
Функции
  • 1. направлява и координира дейностите по изпълнението на поетите от Република България ангажименти, произтичащи от членството в Организацията на Северноатлантическия договор, наричана по-нататък "НАТО", и участието в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, наричана по-нататък "ОПСО"; 2. координира при необходимост от междуведомствено взаимодействие изпълнението на ангажименти, свързани с формирования като Силите за отговор на НАТО, Постоянните военноморски групи на НАТО, Бойните групи на Европейския съюз и др., и на процесите, свързани с изграждане на необходимите способности, съгласно поети от Република България ангажименти в НАТО и по участието й в ОПСО; 3.обсъжда становища и въпроси, включени в дневния ред на Министерския съвет, свързани с членството на Република България в НАТО и участието в ОПСО; 4. координира и подпомага българското военно и невоенно участие в мисии и операции за управление на кризи на НАТО, Европейския съюз и други международни организации, включително в рамките на прилагането на Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България; 5. координира използването на финансовите средства, одобрени със Закона за държавния бюджет за целите на участието на Република България в НАТО и ОПСО
Области на политика
  • Външна политика
  • Външна политика и ЕС
Секретариат
 • Дирекция "Политика за сигурност", Министерство на външните работи
Секретар
 • служител в Министерство на Външните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Слатина
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Александър Жендов 2
  • Пощенски код: 1040
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 02/948 22 44
  • Е-mail: nato@mfa.bg