Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Председател
 • Министър на икономиката и индустрията
  Петко Георгиев Николов
Членове
 • Съпредседател Атанас Димитров Запрянов , Министър на отбраната
 • Данчо Димитров Дяков - съветник към политическия кабинет на министър-председателя
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Димитър Недялков
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието и храните
  Георги Тошев
 • генерал-лейтенант Михаил Попов - Заместник-началник на отбраната
 • Председател, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
  Асен Любенов Асенов
 • Асен Тутеков, Заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване”
 • Деньо Денев - представител на Държавна агенция „Национална сигурност“
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Красимир Великов Ненов
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Численост
  • Общо: 17
Наблюдатели
 • При разглеждане на въпроси относно отбранителната индустрия могат да бъдат канени за участие представители на отбранителната индустрия без право на глас при вземане на решения.
Функции
  • Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта на отбранителната индустрия: 1. приема проекти на национални и отраслови програми за развитие на отбранителната индустрия и нейното участие в програмите за модернизация на Българската армия; 2. приема проекти на национални стратегически документи за развитие на отбранителната технологично-индустриална база и научните изследвания в областта на отбраната и сигурността и извършва периодични прегледи за тяхното изпълнение; 3. приема годишни програми и отчети за работата на Индустриалния форум и Постояннодействащата контактна експерта група към съвета, които провеждат постоянен диалог с националния научен и производствен потенциал относно създаването на предпоставки и условия за успешното развитие на българската отбранителна индустрия; 4. координира дейността на министерствата и ведомствата по запазване на съществуващите и развитие на нови ключови конкурентни способности на отбранителната индустрия, отговарящи на потребностите на националната сигурност и отбраната на страната и допринасящи за укрепване на отбраната и сигурността в рамките на ангажиментите на България в НАТО и Европейската агенция по отбрана; 5. координира дейността на министерствата и ведомствата за разработване и прилагане на национални механизми във връзка с участието на отбранителната индустрия в програми и инициативи на Европейската агенция по отбрана и агенции на НАТО; 6.дава становища и препоръки относно разработването и внедряването на продукти, свързани с отбраната, от звената на българската отбранителна индустрия, което да се извършва в съответствие с нормативните актове от системата за отбранителна аквизиция на Министерството на отбраната; 7. дава насоки и указания на националния научен и производствен потенциал за целесъобразно трансфериране на технологии и продукти с военно предназначение към високотехнологични производства в гражданската сфера; 8. координира дейността на министерствата и ведомствата по разработване на национална програма за обучение на специалисти по заявка на общини или на предприятия от отбранителната индустрия; 9. приема и координира изпълнението на Национална програма за отбранителни изследвания и технологии; координира научните изследвания в областта на отбраната и сигурността в Република България. (2) Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната: 1. предлага на Министерския съвет проекти на актове относно държавната политика в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната; 2. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната; 3. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България; 4. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема сертификати за получател на продукти, свързани с отбраната; 5. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната; 6. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, между две трети страни
  • 7. води публичен регистър на лицата по т. 2 - 6; 8. Сравнение с предишната редакция, в сила от 8.07.2022 г.) разглежда информации от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията и други контролни органи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; 9. представя в Министерския съвет годишен доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. (3) Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта на отбранително-мобилизационната подготовка на страната: 1. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната проекти на актове по поддържането и използването на системата за управление на централната и териториалната администрация във военно време; 2. приема годишни методически указания за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на страната и годишен план за контрол на министерствата, областните управи, органите на местното самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната; 3. приема методически указания за планиране на граждански ресурси за отбрана, разработване на държавния военновременен план и номенклатурен списък за планиране на военновременните потребности от гражданска продукция и услуги и методически указания за разработване на ведомствени и териториални военновременни планове и военновременни планове на юридически лица; 5. одобрява и чрез министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за приемане проект на държавен военновременен план; 6. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката и индустрията проект на програма за усвояване производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция от юридическите лица; 7. анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси; 8. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката и индустрията проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване на производствените мощности по военновременния план; 9. одобрява внесените от Министерството на отбраната заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка; 10. взема решения за освобождаване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси и осъществява контрол върху сделките с тях чрез свой работен орган, чийто състав и ред за работа се определят с акт на Министерския съвет; 11. предлага чрез министъра на отбраната за приемане с акт на Министерския съвет на условията и реда за привеждане на централната и териториалната администрация от мирно във военно положение;
  • 12. приема Методика за осъществяване на контрол на министерствата, ведомствата, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната, по изпълнение на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка. (4) Междуведомственият съвет осъществява дейност в областта на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в интерес на отбраната и сигурността, като: 1. приема и внася за утвърждаване от Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката и индустрията предложения за международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в отбранителната индустрия и координира дейността на министерствата и другите ведомства за провеждане на държавната политика в тази област; 2. координира дейността на министерствата, ведомствата и научните организации за участието им в научни и научноизследователски програми на Европейската агенция по отбрана и НАТО; 3. анализира чрез постояннодействащата контактна експертна група опита и работата на международните организации и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер, обменя опит със сходни чуждестранни и международни организации
Области на политика
  • Отбрана и сигурност
Секретариат
 • Секретариат на Междуведомствения съвет отбранителна индустрия и сигурност на доставките, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Данчо Димитров Дяков - съветник към политическия кабинет на министър-председателя
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. Дондуков 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 28 42
  • Е-mail: micmrc@government.bg
  • Уеб сайт: http://www.micmrc.government.bg/