Национален съвет по превенция на престъпността

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Калин Георгиев Стоянов
Заместник-председател
 • Министерство на вътрешните работи - заместник-министър
Членове
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на културата
 • заместник-министър на младежта и спорта
 • заместник-министър на земеделието
 • заместник-министър на здравеопазването
 • заместник-министър на икономиката и индустрията
 • заместник-министър на енергетиката
 • заместник-министър на туризма
 • заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност";
 • председателят на Държавната агенция за закрила на детето
 • изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане
 • изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите
 • главният секретар на Министерството на вътрешните работи
 • директорът на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи
 • директорът на Научноизследователския институт по криминалистика на Министерството на вътрешните работи
 • ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи
 • председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България или оправомощено от него лице
 • Денислав Донков, началник на сектор „Контингент и превенция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР
Численост
  • Общо: 24
Функции
  • Съветът е колективен орган, изпълняващ функции по формулиране и реализиране на политиката на Министерския съвет по въпросите на превенцията на престъпността. Той организира и контролира изпълнението на действащата национална стратегия по превенция на престъпността.
  • Съветът осигурява координацията в дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените и международните организации на територията на страната.
Области на политика
  • Отбрана и сигурност
Секретар
 • Денислав Донков, началник на сектор „Контингент и превенция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "6-ти септември" No 10
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)9825000
  • Е-mail: dgdonkov@mvr.bg
  • Уеб сайт: http://www.mvr.bg/