Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море

Председател
 • Министър на околната среда и водите
  Петър Величков Димитров
Членове
 • заместник-министър на транспорта и съобщенията
 • заместник-министър на земеделието и храните
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • заместник-министър на икономиката и индустрията
 • заместник-министър на енергетиката
 • заместник-министър на туризма
 • заместник-министър на здравеопазването
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция по околна среда
  Росалина Инджиева
 • директорът на Института по океанология към Българската академия на науките
 • Директор, Басейнова дирекция "Черноморски район"
  Явор Максимов Димитров
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Морска администрация"
  Венцислав Тодоров Иванов
 • секретар - служител на МОСВ, Дирекция "Управление на водите"
Численост
  • Общо: 14
Функции
  • Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море,е орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на морската околна среда. 1.разглежда и съгласува проекта на Морска стратегия с програма от мерки и ги представя чрез министъра на околната среда и водите за приемане от Министерския съвет; 2. разглежда и приема двугодишните доклади за изпълнението на програмата от мерки и ги представя чрез министъра на околната среда и водите за одобряване от Министерския съвет; 3. координира дейността на администрациите, заинтересуваните лица и други структури на управление, свързана с изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки; 4. консултира, съгласува и подпомага сътрудничеството между юридическите и физическите лица, ангажирани с разработването, обсъждането и изпълнението на Морската стратегия и програмата от мерки; 5. наблюдава и анализира хода на изпълнението на Морската стратегия и програмите от мерки.
Области на политика
  • Външна политика
  • Околна среда и енергия
  • Транспорт и пътувания
Секретариат
 • Дирекция "Управление на водите", Министерство на околната среда и водите
Секретар
 • секретар - служител на МОСВ, Дирекция "Управление на водите"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. Мария Луиза 22 Пощенски код: 1000
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 6000