Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Калин Георгиев Стоянов
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Стефан Алексанров Белчев
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
  Стоян Темелакиев
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Веселина Терзийска
 • Заместник-министър, Министерство на отбраната
  Иван Пейков Иванов
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Емилия Цветанова Лазарова
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Бойко Маринов Пенков
 • Заместник-министър, Министерство на културата
  Амелия Тодорова Гешева
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Виктор Христов Атанасов
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието и храните
  Мирослав Маринов
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
  Бисер Минчев
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
  Давид Любенов Сукалински
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
  Красимир Великов Ненов
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Ирена Николаева Георгиева
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Мария Иванова Ангелиева
 • Радослав Ревански - заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Белица
 • Людмил Върбанов - началник на сектор „Възстановяване и подпомагане” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи
Численост
  • Общо: 19
Наблюдатели
 • заседанията на комисията с право на съвещателен глас участват областни управители
Функции
  • Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване.
  • Средствата се предоставят за финансиране на: 1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници; 2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система; 3. неотложни възстановителни работи; 4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3 ЗЗБ; 5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията; 6. проверки по жалби и сигнали; 7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с правилника; 8. обезщетяване на органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства, при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Области на политика
  • Развитие и хуманитарна помощ
Секретариат
 • Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерство на вътрешните работи
Секретар
 • Людмил Върбанов - началник на сектор „Възстановяване и подпомагане” в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Изгрев
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Никола Габровски No 30
  • Пощенски код: 1172
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефони: 02 960 10 310, 02 960 10 335
  • Е-mail: nspab@mvr.bg
  • Уеб сайт: https://iacp-sofia.mvr.bg/gdpbzn