Национален съвет по въпросите на социалното включване

Председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Деница Евгениева Сачева
Членове
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на икономиката
 • заместник-министър на енергетиката
 • заместник-министър на туризма
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на здраеопазването
 • заместник-министър на културата
 • заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • заместник-министър на младежта и спорта
 • ръководител на Националния осигурителен институт
 • ръководител на Националния статистически институт
 • ръководител на Държавната агенция за закрила на детето
 • ръководител на Агенцията по заетостта
 • ръководител на Агенцията за социално подпомагане
 • ръководител на Агенцията за хората с увреждания
 • ръководител на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
 • трима представители на Националното сдружение на общините в Република България
 • по един представител на национално представените организации на социалните партньори
 • по един представител на организациите, членуващи в европейски мрежи, работещи по въпросите на социалното включване
 • ръководители на юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в областта на политиката за социално включване на национално ниво
 • представител на Българската академия на науките
 • секретар на съвета - Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"
Численост
  • Общо: 30
Функции
  • 1. обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване; 2. прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение; 3. дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване; 4. подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държавната политика по социално включване; 5. разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване; 6. съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване; 7. предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика по социално включване.
Области на политика
  • Здраве
  • Икономика и финанси
  • Култура и образование
  • Правосъдие и граждански права
  • Транспорт и пътувания
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Социално включване", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • секретар на съвета - Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Триадица 2
  • Пощенски код: 1051
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефони: (02)8119 443, 02/ 8119 454
  • Е-mail: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg