Национален съвет по въпросите на социалното включване

Председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов
Членове
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • Управител, Национален осигурителен институт
  Ивайло Цветанов Иванов
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Теодора Иванова
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Веселин Иванов Кожухаров
 • Изпълнителен директор, Агенция по заетостта
  Смилен Валентинов Вълов
 • Изпълнителен директор, Агенция за хората с увреждания
  Георги Йорданов Йорданов
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
  Екатерина Асенова
 • Даниела Ушатова, Национално сдружение на общините в Република България
 • Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община
 • Заместник-кмет на община Тунджа
 • Асия Гонева, Конфедерация на независимите синдикати в България
 • Антония Боянова, Конфедерация на труда "Подкрепа"
 • Стойчо Симов, Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Жасмина Саръиванова, Българска стопанска камара
 • Цветан Симеонов, Българска търговско-промишлена палата
 • Румяна Георгиева, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Емануил Паташев, Каритас България
 • Мария Желязкова, Европейска анти-бедност мрежа – България
 • Нели Петрова-Димитрова, Институт по социални дейности и практики
 • Иванка Шалапатова, Фондация "За нашите деца"
 • Гергана Енчева, Сдружение „Гаврош”
 • Никола Андреев, Национален съюз на трудово-производителните кооперации
 • Надежда Тодоровска, Български червен кръст
 • Представител, Национална мрежа за децата
 • Митко Доков, Фондация "Областен ромски съюз"
 • Георги Георгиев, Национален алианс за социална отговорност
 • Елена Кабакчиева, Фондация "Здраве и социално развитие"
 • Соня Владимирова, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
 • Елица Димитрова, Българска академия на науките
 • Мария Петрова, Съюз за стопанска инициатива
 • Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"
 • Заместник-министър, Министерство на младежта и спорта
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
 • Заместник-министър, Министерство на културата
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на правосъдието
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър, Министерство на вътрешните работи
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
Численост
  • Общо: 45
Функции
  • 1. обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване; 2. прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение; 3. дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване; 4. подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държавната политика по социално включване; 5. разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване; 6. съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване; 7. предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика по социално включване.
Области на политика
  • Здраве
  • Икономика и финанси
  • Култура и образование
  • Правосъдие и граждански права
  • Транспорт и пътувания
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Социално включване", Министерство на труда и социалната политика
Секретар
 • Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Триадица 2
  • Пощенски код: 1051
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефони: Лице за контакт Ася Илиева, 8119 454
  • Е-mail: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg