Съвет за административната реформа

Председател
 • Заместник министър-председател
  Мария Иванова Габриел
Членове
 • Министър на вътрешните работи, Министерство на вътрешните работи
  Калин Георгиев Стоянов
 • Министър на електронното управление, Министерство на електронното управление
  Александър Илиев Йоловски
 • Министър на енергетиката, Министерство на енергетиката
  Румен Събев Радев
 • Министър на здравеопазването, Министерство на здравеопазването
  Христо Русков Хинков
 • Министър на земеделието и храните, Министерство на земеделието и храните
  Кирил Маринов Вътев
 • Министър на икономиката и индустрията, Министерство на икономиката и индустрията
  Богдан Валериев Богданов
 • Министър на иновациите и растежа, Министерство на иновациите и растежа
  Милена Иванова Стойчева
 • Министър на културата, Министерство на културата
  Кръстю Цончев Кръстев
 • Министър на младежта и спорта, Министерство на младежта и спорта
  Димитър Владимиров Илиев
 • Министър на образованието и науката, Министерство на образованието и науката
  Галин Борисов Цоков
 • Министър на околната среда и водите, Министерство на околната среда и водите
  Юлиян Георгиев Попов
 • Министър на отбраната, Министерство на отбраната
  Тодор Димитров Тагарев
 • Министър на правосъдието, Министерство на правосъдието
  Атанас Владиславов Славов
 • Министър на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Андрей Иванов Цеков
 • Министър на транспорта и съобщенията, Министерство на транспорта и съобщенията
  Георги Йорданов Гвоздейков
 • Министър на труда и социалната политика, Министерство на труда и социалната политика
  Иванка Николова Шалапатова
 • Министър на туризма, Министерство на туризма
  Зарица Георгиева Динкова
 • Министър на финансите, Министерство на финансите
  Асен Васков Василев
 • Главен секретар, Министерски съвет и неговата администрация
  Ваня Стоянова Стойнева
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • Изпълнителен директор, Институт по публична администрация
  Павел Иванов Иванов
 • Областен управител, Областна администрация - Кърджали
  Никола Светозаров Чанев
 • Областен управител, Областна администрация - София
  Вяра Тодева
 • Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет - секретар
Численост
  • Общо: 27
Функции
  • Съвет за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация
  • 1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;
  • 2. съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;
  • 3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;
  • 4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;
  • 5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;
  • 6. координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;
  • 7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със: а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво; б) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса; в) административното обслужване; г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
  • 8. предлага дейности и осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от Република България ангажименти по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление";
Области на политика
  • Държавна администрация
Секретариат
 • Дирекция "Модернизация на администрацията", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. “Княз Александър Дондуков ” № 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99
  • Е-mail: sa@government.bg