Съвет за административната реформа

Председател
 • Заместник министър-председател
  Людмила Костова Петкова
Членове
 • Министър-председател
  Димитър Борисов Главчев
 • Министър на вътрешните работи
  Калин Георгиев Стоянов
 • Министър на електронното управление
  Валентин Атанасов Мундров
 • Министър на енергетиката
  Владимир Асенов Малинов
 • Министър на здравеопазването
  Галя Георгиева Кондева-Мънкова
 • Министър на земеделието и храните
  Георги Щерев Тахов
 • Министър на икономиката и индустрията
  Петко Георгиев Николов
 • Министър на иновациите и растежа
  Росен Андреев Карадимов
 • Министър на културата
  Найден Владиславов Тодоров
 • Министър на младежта и спорта
  Георги Николов Глушков
 • Министър на образованието и науката
  Галин Борисов Цоков
 • Министър на околната среда и водите
  Петър Величков Димитров
 • Министър на отбраната
  Атанас Димитров Запрянов
 • Министър на правосъдието
  Мария Енчева Павлова
 • Министър на транспорта и съобщенията
  Георги Йорданов Гвоздейков
 • Министър на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов
 • Министър на туризма
  Евтим Петров Милошев
 • Главен секретар, Министерски съвет и неговата администрация
  Габриела Николаева Козарева
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • Изпълнителен директор, Институт по публична администрация
  Павел Иванов Иванов
 • Областен управител, Областна администрация - Пловдив
  Илия Ангелов Зюмбилев
 • Областен управител, Областна администрация - Смолян
  Захари Стефанов Сираков
 • Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Стефан Алексанров Белчев
 • Директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет - секретар
Численост
  • Общо: 27
Функции
  • Съвет за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация
  • 1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;
  • 2. съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;
  • 3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;
  • 4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;
  • 5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;
  • 6. координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;
  • 7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със: а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво; б) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса; в) административното обслужване; г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
  • 8. предлага дейности и осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от Република България ангажименти по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление";
Области на политика
  • Държавна администрация
Секретариат
 • Дирекция "Модернизация на администрацията", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. “Княз Александър Дондуков ” № 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99
  • Е-mail: sa@government.bg