Съвет за административната реформа

Председател
 • Заместник министър-председател по обществения ред и сигурност
  Иван Петев Демерджиев
Заместник-председател
 • Министър на електронното управление
  Георги Георгиев Тодоров
Членове
 • Заместник министър-председател по управление на европейските средства
  Атанас Ангелов Пеканов
 • Заместник министър-председател по икономическите политики
  Христо Владимиров Алексиев
 • Министър на околната среда и водите
  Росица Атанасова Карамфилова-Благова
 • Министър на образованието и науката
  Сашо Георгиев Пенов
 • Министър на вътрешните работи
  Иван Петев Демерджиев
 • Министър на отбраната
  Димитър Желязков Стоянов
 • Министър на здравеопазването
  Асен Георгиев Меджидиев
 • Министър на транспорта и съобщенията
  Христо Владимиров Алексиев
 • Министър на иновациите и растежа
  Александър Георгиев Пулев
 • Министър на културата
  Велислав Величков Минеков
 • Министър на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
 • Министър на земеделието
  Явор Илиев Гечев
 • Министър на туризма
  Илин Павлинов Димитров
 • Министър на външните работи
  Николай Милков Милков
 • Министър на енергетиката
  Росен Иванов Христов
 • Министър на младежта и спорта
  Весела Николаева Лечева
 • Министър на правосъдието
  Крум Костадинов Зарков
 • Главен секретар, Министерски съвет и неговата администрация
  Красимир Свиленов Божанов
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • Изпълнителен директор, Институт по публична администрация
  Павел Иванов Иванов
 • Областен управител, Областна администрация - Варна
  БЛАГОМИР РУБИНОВ КОЦЕВ
 • Областен управител, Областна администрация - Ямбол
  Васил Иванов Александров
 • Силвия Георгиева - - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" - секретар
Численост
  • Общо: 27
Работни групи
 • Регулаторен борд
  Дата на откриване: 04.08.2017
Функции
  • Съвет за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация
  • 1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;
  • 2. съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;
  • 3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;
  • 4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;
  • 5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;
  • 6. координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;
  • 7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със: а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво; б) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса; в) административното обслужване; г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
  • 8. предлага дейности и осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от Република България ангажименти по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление";
Области на политика
  • Институции
Секретариат
 • Дирекция "Модернизация на администрацията", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. Дондуков 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99
  • Е-mail: sa@government.bg