Национален съвет по медицинска експертиза

Заместник-председател
 • Министър на здравеопазването
  Галя Георгиева Кондева-Мънкова
Членове
 • Министър на труда и социалната политика
  Ивайло Цветанов Иванов
 • УПРАВИТЕЛ, Национална здравноосигурителна каса
  вр.и.д Момчил Стефанов Мавров
 • директора на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)
 • Теодора Ангелова - секретар; отдел "Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности", дирекция "Медицински дейности"
 • Министър на финансите
  Людмила Костова Петкова
 • Управител, Национален осигурителен институт
  Ивайло Цветанов Иванов
 • Изпълнителен директор, Агенция за хората с увреждания
  Георги Йорданов Йорданов
Численост
  • Общо: 9
Функции
  • 1. разработва и представя на Министерския съвет становища по националната здравна политика, свързани с медицинската експертиза; 2. осъществява координация на дейностите между държавните органи във връзка с медицинската експертиза; 3. анализира информация за дейността, развитието и състоянието на медицинската експертиза в страната; 4. разработва и представя за приемане от Министерския съвет проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза; 5. разработва методика за финансиране и контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза, която се приема от Министерския съвет.
Области на политика
  • Здраве
Секретариат
 • Отдел "Спешна медицинска помощ", Министерство на здравеопазването
Секретар
 • Теодора Ангелова - секретар; отдел "Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности", дирекция "Медицински дейности"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9301 249
  • Е-mail: tangelova@mh.government.bg