Конкурси за населено място - гр. Варна

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията, обществен ред и контрол" / Отдел "Устройство на територията"
Административна структура: Районна администрация - Владислав Варненчик, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2023 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.06.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Контрол на околната среда
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.06.2023 г. 23:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Контрол на околната среда
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.06.2023 г. 23:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция Контрол на околната среда
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.06.2023 г. 23:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Варна / Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност” - Център за административно обслужване
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2023 г. 17:00
Общо: 8